บทความ


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ชื่อสามัญ Maize, Corn
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays L.

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
• ความสูงจากระดับน้ำทะเล ไม่เกิน 1,000 เมตร
• ความลาดเอียงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์
• ดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนทราย หรือดินเหนียว
• ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10 ส่วนในล้านส่วนโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 60 ส่วนในล้านส่วน
• การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี
• ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร
• ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-7.0
• อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส
• ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี
  พันธุ์ที่นิยมปลูก
มีอายุเก็บเกี่ยว 100-120 วัน แหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ปราจีนบุรี สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ สุโขทัย และเลย มี 2 กลุ่ม

พันธุ์ลูกผสม
• เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด มีลักษณะทางการเกษตรสม่ำเสมอ ได้แก่ ขนาดฝัก ความสูงฝัก ความสูงต้น อายุถึงวันออกไหม และเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตและคุณภาพสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด จึงเป็นที่ต้องการของตลาด
• ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ได้
• ทุกพันธุ์ไม่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ยกเว้น นครสวรรค์ 72 และสุวรรณ 3851
• เมล็ดพันธุ์ราคากิโลกรัมละ 60-90 บาท
พันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบัน มี 7 พันธุ์

พันธุ์ผสมเปิด
• ลักษณะทางการเกษตรไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับพันธุ์ลูกผสม
• ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง
• เมล็ดพันธุ์ราคาถูกกว่าพันธุ์ลูกผสมประมาณ 5 เท่า คือ ราคากิโลกรัมละ 10-20 บาท
• พันธุ์ที่นิยมปลูก มี 2 พันธุ์

พันธุ์ที่นิยมปลูก

พันธุ์
ความสูงต้นเฉลี่ย
(ซม.)
ความสูงฝักเฉลี่ย (ซม.)
อายุ
ออกไหม* (วัน)
อายุเก็บ
เกี่ยว(วัน)
ผลผลิต (กก.ไร่)
เปอร์เซนต์กะเทาะ
เมล็ดเฉลี่ย
การเป็นโรค
ราน้ำค้าง
ราสนิม
ซีพีดีเค 888
210
120
58
110 - 120
1,000
81
ไม่ต้านทาน
ไม่ต้านทาน
ไพโอเนียร์ 3013
200
110
54
110 - 120
1,100
81
ไม่ต้านทาน
ไม่ต้านทาน
แปซิฟิค 983
190
100
55
110 - 120
1,100
80
ไม่ต้านทาน
ไม่ต้านทาน
คาร์กิล 919
180
100
54
110 - 120
1,100
83
ไม่ต้านทาน
ไม่ต้านทาน
เทพีวีนัส 49
200
100
53
110 - 120