บทความ


การเลี้ยงไก่พื้นบ้านการเลื้ยงไก่แบบพื้นบ้าน เพื่vให้ได้ผลตอบแทนทีดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยหลัก การเลี้ยงไก่แบบอุตสาหกรรม หรือแบบกื่งอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งต้อง พิจารณาปัจจัยส่าคัญที่จำเป็น เช่น สภาพและลักษณะโรงเรือน คุณภาพ อาหาร วัคชีนปัองกันโรค ยา และยาปฎิชีวนะส่าหรับใช้ป้องกันและรักษาโรค และ ปัจจัยอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งถ้าเกษตรกรนำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาอย่างละเอียดทั้งหมด คงไม่มีผู้ใดที่คิดอยากจะปรับปรุงวิธีการเลี้ยงให้แตกต่างจากการเลี้ยงแบบ ตามยถากรรม เพราะขบวนการจัดการค่อนข้างจะยุ่งยากและซับช้อนพอสมควร อย่างใดก็ตาม เกษตรกรก็สามารถที่จะดัดแปลงหลักการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม นำมาใช้กับการเลี้ยงแบบพื้นบ้านได้ดีเช่นกัน ถึงแม้ว่าการดัดแปลงวิธีดังกล่าวอาจ เป็นการเพิ่มต้นทุน แต่ผลทีได้นั้นคุ้มค่ากว่าการเลี้ยงแบบปล่อยตามยถากรรม

 

เอกสารเผยแพร่เรื่องนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้าน สามารถนำไปปรับใช้ไห้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นหรือสภาพการเลี้ยงไก่ของตนเพื่อให้ ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีขึ้น

 

ขอบคุณที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles