Latest News

บทความ


วิธีการติดตั้งไฟดาวน์ไลท์ที่ฝ้าเพดานขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1
วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโคมไฟดาวน์ไลท์ ที่เ ราต้องการติดตั้งเพิ่มซึ่งการวัดจะวัดขนาดของขอ บภายในของโคมไฟ

ขั้นตอนที่ 2
กำหนดตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งไฟดาวน์ไลท์ หากติ ดจำนวนมากกว่า 1 ดวงควรที่จะกำหนดตำแหน่งให้ตรง กันเพื่อความสวยงาม ใช้วงเวียนวาดเส้นวงกลมตามข นาดขอบภายในดวงโคม

ขั้นตอนที่ 3
ใช้เลื่อยมือใสใบเลื่อยเหล็กตัดผ้ายิปซั่มให้ได้ ขนาดตามแนวขีดเส้นของวงเวียนที่ขีดไว้ การเลื่อ ยควรที่จะใช้มือประคองฝ้ายิปซั่มบริเวณข้างเดีย วเพราะว่าในขณะที่เลื่อยนั้นจะเกิดการสั่นสะเทื อนรอยต่อที่ฉาบยิปซั่มไว้อาจจะแตกได้

ขั้นตอนที่ 4
ร้อยสายไฟเข้าในช่องที่ตัดเจาะเอาไว้แล้วโยงสาย มาลงที่ผนังที่ต้องการติดสวิตช์ปิด - เปิด แล้ว เจาะรูที่ฝ้าเพดานเพื่อร้อยสายลงมาหรือลงในตำแห น่งที่ยังมีสวิตช์ว่างอยู่ เดินสายไฟลงในพลาสติ กครอบสายไฟเพื่อความสวยงาม

ขั้นตอนที่ 5
ต่อสายไฟเข้ากับขั้วไฟของโคมดาวน์ไลท์ ขันสกรูใ ห้แน่นแล้วจึงต่อพ่วงสายไฟฝังสวิตช์เข้ากับสวิต ช์เดิมหรือเพิ่มช่องสวิตช์ใหม่ แล้วใส่หลอดทดลอ งเปิดไฟเช็คความถูกต้อง ติดเทปพันสายไฟให้ปลอดภั ย

ขั้นตอนที่ 6
ใส่โคมเข้าไปบนฝ้าเพดานโดยง้างให้เหล็กสปริงอยู ่ด้านบนแล้วดันขึ้นไปบนฝ้า ปรับให้ขอบเรียบกับพื ้นเพดาน

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles