Latest News

บทความ


เหตุไฉนสัญญาประกันภัยทางทะเลจึงเป็นโมฆะเหตุไฉนสัญญาประกันภัยทางทะเลจึงเป็นโมฆะ

Section 6 of the MARINE INSURANCE ACT 1906

“6. When interest must attach:

          1) The assured must be interested in the subject-matter insured at the time of the loss though he need not be interested when the insurance is effected: Provided that where the subject-matter is insured “lost or not lost”, the assured may recover although he may not have acquired his interest until after the loss, unless at the time of effecting the contract of insurance the assured was aware of the loss, and the insurer was not.

          2) Where the assured has no interest at the time of the loss, he cannot acquireinterest by any act or election after he is aware of the loss.”

คำแปลมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906

“ 6. ส่วนได้เสียจำเป็นต้องมีอยู่ในขณะใด :

          1) ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ในเวลาที่ความเสียหายเกิดขึ้น แม้ว่าผู้เอาประกันภัยไม่จำต้องมีส่วนได้เสียในขณะที่เอาประกันภัยก็ตาม :แต่ทั้งนี้หากวัตถุได้เอาประกันภัย “เสียหายหรือไม่เสียหาย” ผู้เอาประกันภัยก็อาจได้รับการชดใช้ ถึงแม้ว่าผู้เอาประกันภัยอาจยังไม่ได้มาซึ่งส่วนได้เสียของตนจนกระทั่งหลังเกิดความเสียหายขึ้น เว้นเสียแต่ว่าในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยนั้นผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงความเสียหายแล้ว และผู้รับประกันภัยไม่ทราบ        

          2) หากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในขณะที่เกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยย่อมไม่อาจได้มาซึ่งส่วนได้เสียโดยการกระทำหรือทางเลือกใด ๆ ภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงความเสียหายแล้ว”

          บริษัทอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในประเทศไทยบางประเภท นอกจากจะนำเข้าสินค้าวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมของตนเองแล้ว ยังมีการนำเข้าวัตถุดิบที่ผู้จ้างทำของในต่างประเทศว่าจ้างให้ประกอบสินค้าหรือผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกตามคำสั่งของผู้จ้างทำของด้วย ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เป็นต้น

          เมื่อมีการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ และมีการเอาประกันภัยสินค้าในช่วงการขนส่งทางทะเล ในนามบริษัทอุตสาหกรรมที่รับจ้างทำของนั้น หากเกิดความเสียหายกับสินค้าวัตถุดิบที่นำเข้า อาจเกิดประเด็นปัญหาว่า ผู้นำเข้าที่เป็นเพียงผู้รับจ้างทำของนั้น จะมีส่วนได้เสียในวัตถุดิบที่เอาประกันภัยในเวลาที่ความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ ดังตัวอย่างกรณีสินค้านำเข้าที่เกิดการเสียหายดังต่อไปนี้

          - ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยแบบคุ้มครองต่อเนื่อง (Open Cover) เป็นผู้นำเข้าสินค้าปลาสดแช่แข็ง (Frozen Red Mullet) ที่บรรทุกในตู้ลำเลียง (Container) จากประเทศไซปรัส(Cyprus) มายังประเทศไทย โดยสำแดงใน “ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม” ว่าเป็น “ปลาสดแช่แข็ง” นำเข้ามาเพื่อส่งออก ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องชำระอากรในการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้า ผู้เอาประกันภัยได้ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านำเข้ารายนี้ให้กับนายหน้าประกันภัย เพื่อแจ้งออกกรมธรรม์ประกันภัยและเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย เช่นเดียวกับการนำเข้าสินค้าเที่ยวอื่น ๆ

          - เมื่อสินค้าปลาสดแช่แข็งที่บรรทุกมาในตู้ลำเลียงสินค้าถูกส่งมอบยังโรงงานของผู้เอาประกันภัยในประเทศไทย ปรากฏว่าสินค้าปลาสดแช่แข็งเกิดการเสื่อมสภาพ จึงมีการแจ้งความเสียหายมายังบริษัทประกันภัยเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทสำรวจความเสียหายดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของสินค้าและสาเหตุของความเสียหาย หลังจากการสำรวจความเสียหายและการจัดการกับสินค้าที่เสียหาย ผู้เอาประกันภัยได้ยื่นเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัทประกันภัย พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทประกันภัยกลับพบว่ามีเหตุให้ต้องปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรายนี้ด้วยเหตุผลหลักสองประการดังนี้

                  *  ในใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ส่งออกจากประเทศไซปรัสที่ส่งมาให้ผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการออกกรมธรรม์นั้นปรากฏร่องรอยการขีดฆ่าราคาของสินค้าในเงื่อนไขCIF Bangkok ออก เพื่อแสดงว่าสินค้ารายการดังกล่าวมิได้มีการประกันภัยมาแล้วจากประเทศไซปรัส แต่ต้องการจะเอาประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยแบบคุ้มครองตลอด (Open Cover) ที่ทำไว้กับบริษัทประกันภัย

                  * เมื่อวิเคราะห์จากเหตุผลประกอบ สันนิษฐานได้ว่าผู้เอาประกันภัยมิต้องชำระค่าสินค้าที่ผู้ส่งออกจากประเทศไซปรัสส่งมายังผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นเพียงผู้รับจ้างทำของในการแปรรูปปลาสดแช่แข็งให้เป็นปลากระป๋องเพื่อการส่งออกตามการว่าจ้างของผู้ส่งออกจากประเทศไซปรัส ดังนั้นแม้ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้นำเข้าสินค้ารายการดังกล่าว และเป็นผู้ดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าสินค้ารายนี้ ผู้เอาประกันภัยย่อมไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ในเวลาที่ความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงการขนส่งทางทะเล

          เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยได้ทำขึ้นโดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้กรมธรรม์นั้นย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 863 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กรมธรรม์ที่ทำขึ้นนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ และมีผลให้ต้องยกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าว และคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย

นายเกรียง หยกน้ำเงิน
รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่มาจาก : deves.co.th

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles