บทความ


กิจการร่วมค้า1. การร่วมค้า หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคล หรือ กิจการตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีการควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงในสัญญา การควบคุมร่วมกันก็หมายถึง การที่ผู้ร่วมค้ามีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของธุรกิจที่ร่วมค้านั้นร่วมกัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์ของกิจกรรมต่างๆของธุรกิจนั้น การจัดตั้งการร่วมค้าอาจตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เช่น จัดตั้งในลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ อาจไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก็ได้ แต่ไม่ว่าการร่วมค้าจะมีรูปแบบใดตามกฎหมาย การจะจัดเป็นการร่วมค้าได้ต้องมีลักษณะที่สำคัญ คือ
1. มีผู้ร่วมค้าตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ตกลงกันเป็นสัญญา และ
2. สัญญาดังกล่าวระบุให้ผู้ร่วมค้าทุกรายมีอำนาจในการควบร่วมกัน

คำว่า “ผู้ร่วมค้า” หมายถึง บุคคล หรือ กิจการที่เข้าร่วมในการร่วมค้า และมีอำนาจควบคุมร่วมในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ หรือ การดำเนินงานของการร่วมค้านั้น แต่ถ้าผู้เข้าร่วมรายใดไม่มีอำนาจควบคุมร่วม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 จะถือว่าบุคคลหรือกิจการนั้นเป็นเพียง “ผู้ลงทุน” ไม่ใช่ผู้ร่วมค้า

สำหรับสัญญาร่วมค้านั้นมักเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับของบริษัท หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ว่าด้วยการค้า ซึ่งข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญก็คือ จะต้องไม่ให้มีผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งสามารถควบคุมการดำเนินงานของการร่วม ค้าได้โดยเพียงผู้เดียว ในสัญญาร่วมค้าจะต้องกำหนดถึงการให้ความเห็นชอบของผู้ร่วมค้าในการจะดำเนิน การเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยในบางเรื่องอาจต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมค้าทุกคนก่อนจึงดำเนินการ ได้ แต่ในบางเรื่องอาจเพียงต้องการความเห็นชอบจากผู้ร่วมค้าทุกคนก่อนจึงดำเนิน การได้ แต่ในบางเรื่องอาจเพียงต้องการความเห็นชอบจากผู้ร่วมค้าส่วนใหญ่เท่านั้นก็ สามารถดำเนินการได้ทันที
การร่วมค้านั้น แม้ว่าผู้ร่วมค้าจะมีอำนาจในการควบคุมกิจการได้ แต่ก็เป็นการควบคุมร่วมกับกับผู้ร่วมค้าคนอื่นๆ ไม่ใช่การควบคุมอย่างเต็มที่ ดังนั้นการร่วมค้าจึงมิใช่บริษัทย่อยของผู้ร่วมค้า ผู้ร่วมค้าจึงไม่จำเป็นต้องจัดทำงบการเงินรวมสำหรับการร่วมค้า
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการร่วมค้าของผู้ร่วมค้านั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของ การร่วมค้า ซึ่งรูปแบบของกิจการร่วมค้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน (JOINTLY CONTROLLED OPERRATIONS)
2. สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน (JOINTLY CONTROLLER ASSETS)
3. กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือกิจการร่วมค้า (JOINTLY CONTROLLER ENTITIES)

การบันทึกบัญชี หรือการแสดงรายการบัญชีสำหรับ 2 รูปแบบแรกนั้น ไม่ได้มีลักษณะอะไรที่พิเศษไปจากรายการที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของ กิจการผู้ร่วมค้าเอง เฉพาะการร่วมค้าในแบบที่ 3 เท่านั้น ที่จะมีการบันทึกและการแสดงรายการที่เป็นลักษณะเฉพาะของกิจการร่วมค้า

2. กิจการร่วมค้า มีสถานะเป็นนิติบุคคลครับ จึงมีสิทธิและหน้าที่เหมือนกับนิติบุคคลทั่วไปครับ เช่น ต้องจัดทำบัญชี , ยื่นเสียภาษี เป็นต้น

3. ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนาม " กิจการร่วมค้า " กับทางสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยใช้หลักฐานดังนี้
3.1 สัญญากิจการร่วมค้า
3.2 ถ้าเป็นนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลทุกฝ่าย พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
3.3 แต่ถ้าเป็นบางส่วนเป็นบุคคล ก็ใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
3.4 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือ สัญญาเช่า
3.5 หนังสือมอบอำนาจ และหลักฐานผู้รับมอบ

และถ้าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ให้เตรียมหลักฐานไปด้วย

ส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์ ไม่ต้องจดทะเบียนอะไรครับ

กิจการ ร่วมค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคล เมื่อมีรายได้ก็จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และถ้ามีรายได้ที่ไม่ได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีก่อนหักรายจ่าย ก็จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ

สรุป กิจการร่วมค้าก็มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้นก็จะเหมือนกับ หจก. , บริษัทจำกัด , บริษัทมหาชนจำกัด ครับ เมื่อมีรายได้และค่าใช้จ่าย ก็ใช้หลักเดียวกันกับนิติบุคคลทั่วๆ ไปครับ

 

1.  ต้องส่งงบการเงินกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยครับ เพราะมีสถานะเป็นนิติบุคคล เหมือนกับ หจก. , บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ครับ มีสิทธิและหน้าที่เหมือนกับนิติบุคคลทุกประการ เพียงแต่ไม่ต้องไปจดหลักฐานอะไรกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้นครับ

2. ยังต้องจัดทำบัญชี ยื่นนำส่งงบการเงิน นำส่งภาษีต่างๆ ไม่ต่างกับนิติบุคคลทั่วไปครับ ขอให้เข้าใจว่าเหมือนกับนิติบุคคลทั่วไปทุกประการ ยกเว้นการจดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งไม่ต้องไปจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพียงแต่ไปขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีกับทางกรมสรรพากรครับ

3. เมื่อเป็นนิติบุคคล หลักการบันทึกบัญชี ก็ต้องใช้เกณฑ์สิทธิ ถูกต้องครับ

 

ที่มาจาก : avaccount.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles