บทความ


การตกแต่ง บ้านแบบประหยัดพลังงานการตกแต่งบ้านแบบ ประหยัดพลังงาน

ระดับ พื้นฐาน ง่าย
ยาก งานฝีมือ

เครื่องหมาย
แสดงระดับความยากง่ายของงานที่ท่านดูอยู่นี้

 ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1
ควรเริ่มจากการวางแผนผังอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ น ใช้หลอดประหยัดไฟ(Compact Fluorescent) ในพื้ นที่ใช้งานธรรมดา และไฟฮาโลเจน(Halogen) ในพื้น ที่หรือบริเวณที่ต้องการเน้นแสงที่สวยงามเป็นพิ เศษ เช่น ผนังติดรูป หรือตู้โชว์ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2
ปัจจุบันหลอดไฟฮาโลเจนเป็นที่นิยมมากในการเลือกใ ช้กับงานภายในบ้าน แต่จะมีข้อเสียคือความร้อนที ่กระจายออกมาจากหลอดจะรบกวนอุณหภูมิภายในห้องนั้ นได้ ในปัจจุบันมีหลอดไฟฮาโลเจนที่ออกแบบมาให้ค วามร้อนสะท้อนกลับขึ้นไป เราจึงได้แสงที่ส่องสว ่างและปราศจากความร้อน หลอดชนิดนี้มีชื่อว่า D ichroicLamp นอกจากนี้ความร้อนจากทรานสฟอร์เมอ ร์(Transformer) ของหลอดไฟฮาโลเจน ถ้าวางบนแผ่น ฝ้าโดยตรงก็สามารถสร้างความร้อนผ่านแผ่นฝ้าลงมา ท่านควรให้ช่างไฟวางทรานสฟอร์เมอร์บนวัสดุกันค วามร้อน เช่น ใช้แผ่นไมโครไฟเบอร์ตัดเป็นชิ้นพอ ดีกับตัวทรานสฟอร์เมอร์ เนื่องจากคุณสมบัติของไ มโครไฟเบอร์มีค่าการกันไฟได้ถึง 300 องศาเซลเซี ยส จึงทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีมาก
ขั้นตอนที่ 3
ไฟสนามระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที ่น่าสนใจเพราะไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า การทำง านจะมีแผงโซล่าร์เซลล์ (SolarCell) ขนาดเล็กอยู ่ด้านบนของตัวโคม ทำหน้าที่เก็บพลังงานความร้อนใ นตอนกลางวัน และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในตอ นกลางคืน ในเวลากลางคืนท่านก็จะไม่ต้องรู้สึกเสี ยดายที่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืน หรือแม้แต่ในก รณีที่ไฟฟ้าดับสนามของท่านก็ยังมีแสงสว่างพอให้ อุ่นใจได้บ้าง

ขั้นตอนที่ 4
กระจกที่ใช้กับหน้าต่างที่อยู่อาศัยทั่วไปจะเป็ นกระจกชั้นเดียว ซึ่งทำให้แสงแดดและความร้อนสาม ารถผ่านได้ 100% ในปัจจุบันมีตึกและออฟฟิศหลายแ ห่งที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ง่าย ๆ และสะดวกในการแก้ไขกระจกเดิม ๆ ที่เรามี อยู่แล้วก็คือ การติดฟิล์มกรองแสงค่อนข้างใสไม่ มืดเหมือนสมัยก่อน ราคาฟิล์มลักษณะนี้เริ่มตั้ง แต่ 45 บาท แต่จะกรองแสงได้ค่อนข้างน้อย แนะนำใ ห้ใช้รุ่นที่ออกสีชา เพราะจะได้ผลดีกว่าแบบใส จ ะกันแสงได้ 40% สะท้อนความร้อนได้ 60% และยังสา มารถป้องกันรังสี UV ได้อีกด้วย ฟิล์มรุ่นนี้จะ มีราคาประมาณ 130-270 บาทต่อตารางฟุต (รวมค่าติ ดตั้ง)

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles