บทความ


การสรุปความและการจับใจความ  การอ่านเพื่อสรุปความและจับใจความควรอ่านไปให้ตลอด เรื่องแต่อย่าเพิ่งสรุปเมื่อ่านจบเรื่องแล้วจะต้องจับใจความให้ได้ดังต่อไป นี้
7 S. l0 H/ q& e; V    3 y1 v! z* j- ^4 w8 ?4 g- Q. l! O- g
    1. ต้องหาใจความสำคัญของเรื่องให้ได้
0 T$ c' e/ ^& @/ Q9 R4 K4 uใจ ความสำคัญ จะปรากฎอยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่งหรือย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ่งส่วนข้อความอื่น จะเป็นส่วนประกอบหรือส่วนขยายใจความสำคัญแต่ก็ไม่แน่เสมอไปบางครั้งประโยค ที่เป็นใจความสำคัญ อาจจะอยู่ตอนต้นหรือตอนท้ายของเรื่องก็ได้  K7 l6 p7 g" I) K- J# w$ t/ f
    0 g) z+ g7 ?0 Z! G* Z" P
2. เนื้อเรื่องและส่วนประกอบหลัก ที่จะนำมาขยายความสำคัญโดยตรงและส่วนประกอบย่อยอื่นๆ จะเป็นส่วนขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นคือ
8 C6 v( Y' X4 X" m    1 ]# d- t# l/ N: [
    - ทำให้ทราบใจความสำคัญว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้าง
1 x6 k0 I8 M/ S. T" Y- A! |# b& @1 G    - มีความต่อเนื่องกันมาอย่างไร' U/ i4 `% l% m0 I
    - ขยายความเข้าใจได้ชัดเจน- Q! O/ C7 i" n9 G
    - สรุปใจความได้
. T& W- z9 a9 ?2 a; h2 M9 g& u   
: K& N7 w7 R. |6 D  i4 q          เมื่อพิจารณาได้ดังนี้แล้วจึงนำความเข้าใจจากการอ่านมาสรุปเนื้อความบทความ หรือเรื่องราวที่อ่านเพื่อนำมาจับใจความให้ได้ว่า ใคร? ทำอะไร?ที่ไหน? เมื่อไหร่? อย่างไร?เมื่อจับใจความและเข้าใจได้ดังนี้แล้วจึงจะนำความเข้าใจไปตอบคำถาม ที่กำหนดให้

 

ที่มาจาก : http://actboard.129jump.com/viewthread.php?tid=2072

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles