บทความ


การจัดตั้งคณะบุคคล          คณะบุคคล หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยได้ตกลงทำกิจกรรมร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลกำไรตามอัตราส่วน ที่ตกลงกันหรือแต่ละคนที่ได้ลงทุนในกิจการ การเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคลจะเสียภาษีเงินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาที่แยก ออกจากตัวบุคคล ถือเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

มีเอกสารที่จะต้องเตรียมดังนี้
1. แบบ ลป.10.2 การขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
2. หนังสือมอบอำนาจ ( ในกรณีไม่ได้ไปขอบัตรเอง ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
4. สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล ( ต้องติดอากรแสตมป์ 100 บาทด้วย )
5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน )

เมื่อเตรียมหลักฐานพร้อมแล้วก็ไปยื่นขอบัตรได้ที่สรรพากรพื้นที่ที่สถาน ประกอบการตั้งอยู่

-------------------------------------------------------------------

สัญญาตกลงจัดตั้งคณะบุคคล

วันที่...............................................


สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ บ้านเลขที่ .........................................................................................................................
ชื่อ คณะบุคคล ...........................................................
บุคคลในคณะประกอบด้วย
1................................ อยู่บ้านเลขที่ ........................................................................................................................
2................................ อยู่บ้านเลขที่ .......................................................................................................................
สถานประกอบการของคณะบุคคล ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ..............................................................................................
......................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ .....................................................................................................................................
คณะบุคคลนี้มอบให้ ..................................................................... เป็นผู้ดำเนินการของคณะบุคคลลงชื่อ................................................................. ผู้จัดตั้ง
( )

ลง ชื่อ................................................................... ผู้จัดตั้ง
( )


ลง ชื่อ..................................................................... พยาน
( )


ลง ชื่อ..................................................................... พยาน
( )

 

********************************************************************************

 

ที่มาจาก : avaccount.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles