บทความ


วิธีประดิษฐ์ โคมไฟไม้สานวิธีประดิษฐ์โคมไฟ ไม้สาน

ระดับ พื้นฐาน ง่าย
ยาก งานฝีมือ

เครื่องหมาย
แสดงระดับความยากง่ายของงานที่ท่านดูอยู่นี้


 ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1
ใช้สว่านเจาะแป้นไม้รองขั้วหลอดไฟ โดยเจาะเป็นร ูสำหรับร้อยสายไฟขนาด 5 มม. ส่วนขอบข้างให้เจาะ เป็นรูเล็กขนาดเท่ากับเส้นอลูมิเนียมของไม้แขวน เสื้อหรือขนาด 4 มม. กะระยะของรูเจาะให้เป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน

ขั้นตอนที่ 2
ร้อยสายไฟเข้าที่รูของแป้นไม้รองและต่อสายเข้ากั บขั้วหลอดให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 3
ยึดขั้วหลอดที่ต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากั บแป้นไม้ด้วยสกรูขนาด 1 นิ้ว ยึดให้ครบทุกรู
ขั้นตอนที่ 4
ใช้คีมตัดลวดตัวหัวไม้แขวนเสื้อสำหรับแขวนที่รา วแขวนออก และนำไม้แขวนนั้นมาเสียบในรูที่เจาะด้ วยสว่านไว้ก่อนหน้านี้ ทากาวอเนกประสงค์และจัดใ ห้ไม้แขวนอยู่ในระดับเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 5
นำแผ่นวีเนียร์ลายไม้ซึ่งเป็นเส้นบาง ๆ กว้าง 1 นิ้ว วัดความยาวให้รอบไม้แขวน ตัดด้วยกรรไกรเป็ นเส้น ๆ รอไว้

ขั้นตอนที่ 6
ทดลองตั้งขาตั้งโคมไฟ ปรับให้เสมอกับพื้น ไม่กร ะดกก่อนแล้วจึงพันแผ่นวีเนียร์เข้ากับขาไม้แขวนใ ห้แน่น ทากาวอเนกประสงค์ที่เส้นแผ่นวีเนียร์ ไม ่ต้องทาให้ติดกับโครงไม้แขวน เผื่อเปลี่ยนใหม่ไ ด้ วางเรียงให้เกิดช่องไฟระหว่างเส้นตามสวยงาม

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles