บทความ


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ สามารถแยกได้ 2 ลักษณะคือ

1. ปัจจัยภายใน  หรือทรัพยากรของธุรกิจเป็นปัจจัยที่ธุรกิจ  สามารถสร้างขึ้นและสามารถควบคุมได้  ได้แก่

          คน (Man)         หมายถึง  กำลังคน
          เงิน (Money)     หมายถึง  เงินทุน
          วัสดุ (Meterial)  หมายถึง  กระบวนการต่าง ๆ เช่น การวางแผน  การจัดองค์การ ฯลฯ

2.  ปัจจัยภายนอก  เป็นปัจจัยที่ธุรกิจไม่สามารถจะควบคุมกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  เช่น  ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย       การเมือง  คู่แข่ง  เทคโนโลยี ฯลฯ

 

ที่มาจาก : http://cms.sme.go.th/cms/c/journal_articles/view_article_content?article_id=VC01-02-04-C01&article_version=1.0

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles