บทความ


วิธีประหยัด กระแสไฟฟ้าวิธีประหยัดกระแส ไฟฟ้า

ระดับ พื้นฐาน ง่าย
ยาก งานฝีมือ

เครื่องหมาย
แสดงระดับความยากง่ายของงานที่ท่านดูอยู่นี้

 ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1
การเลือกหลอดไฟ : พิจารณาถึงประสิทธิภาพของหลอด โดยเทียบความสามารถในการให้แสงสว่าง อายุการใช้ งานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเลือกใช้หลอดไฟวัตต์ ต่ำในบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างมากนักเ ช่น ระเบียง ดาดฟ้าการเลือกโคมไฟโคมไฟที่มีประสิ ทธิภาพสูงจะไม่ดูดกลืนหรือกักแสงแต่จะช่วยสะท้อ นแสงให้มีการกระจายได้ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 2
การเลือกบัลลาสต์ :หากมีชั่วโมงการใช้งานต่อวัน มากควรใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยประหยัด มีการสูญเสียพลังงานน้อย และทำให้หลอดไฟมีอายุ การใช้งานนานขึ้นเป็น 2 เท่า ออกแบบ/สร้างสภาพห้ องและระบบแสงสว่างให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3
ใช้แสงธรรมชาติ จากหลังคากระจกต้องเป็นชนิดที่ก รองแสง อาทิตย์ได้ จากกระจกหน้าต่างช่วยเพิ่มคว ามสว่างและโปร่งโล่ง จากอิฐแก้วใช้เป็นวัสดุตกแ ต่งแล้วยังช่วยเพิ่มความสว่างได้ สีผนังที่ช่วย สะท้อนแสงผนังสีอ่อนจะทำให้ห้องดูสว่าง ห้องที่ ทาสีใหม่ไม่ได้ อาจแก้ไขโดยการตกแต่งด้วยภาพ หรื อติดวอลล์เปเปอร์แทน

ขั้นตอนที่ 4
กำหนดจุดติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ :ห้องที่มี ขนาดใหญ่ควรแยกสวิทช์ของหลอดไฟแต่ละบริเวณไว้ ไ ม่ควรรวมไว้ที่สวิทช์ตัวเดียวระดับเพดานที่มีคว ามสูงต่ำต่างกัน สามารถเลือกประเภทของโคมไฟ หรื อหลอดขนาดกำลังไฟให้เหมาะสมได้
ขั้นตอนที่ 5
การใช้งานอย่างถูกวิธี :ไม่เปิดไฟทิ้งไว้ถ้าไม ่จำเป็นปิดไฟทุกครั้งเมื่อ ใช้งานเสร็จ หรือไม ่ใช้งานนานกว่า 15 นาที

ขั้นตอนที่ 6
ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิดอัตโนมัติ :บริเวณที่ต้องการ แสงสว่างเป็นครั้งคราว เช่น ทางเข้าโรงรถ อาจติ ดอุปกรณ์เปิด-ปิดที่มีระบบ SENSOR
ขั้นตอนที่ 7
ใช้อุปกรณ์ปรับความเข้มของแสง :ในบางห้องที่มีก ารใช้แสงในระดับที่ต่างกันในบางช่วงเวลา เช่น ห้ องนั่งดูทีวี ควรติดตั้งอุปกรณ์ DIMMER

ขั้นตอนที่ 8
การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ : สายไฟเก่า หรือสายไ ฟที่ติดตั้งในบริเวณที่เสี่ยงต่อการสึกหรออาจมี ฉนวนชำรุดทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วได้ ทำความสะอาดอุ ปกรณ์ต้องหมั่นทำความสะอาด ขั้วหลอด ตัวหลอดไฟ โคมไฟ ฝาครอบ

 

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles