บทความ


L/C คืออะไรการชำระค่าสินค้าด้วย LETTER OF CREDIT
การชำระค่าสินค้าด้วย Letter of Credit หรือที่นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า L/C เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกันพอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า


บทบาทหน้าที่ของ L/C
L/C หรือ LETTER OF CREDIT หรือ DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT หรือ COMMERCIAL DOCUMENTARY LETTER OF CERDIT คือ ตราสารทางการค้าซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ ตามคำสั่งของผู้ซื้อ (Applicant) ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารในประเทศหนึ่ง เพื่อส่งไปให้แก่ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ซึ่งเป็นผู้ขายในอีกประเทศหนึ่ง โดยส่งผ่านธนาคารผู้รับ L/C ในประเทศของผู้ขาย (Advising Bank) ตราสารนี้เป็นคำรับรองหรือสัญญาของธนาคารผู้เปิด L/C ว่าจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งตามที่ระบุไว้ใน L/C ให้แก่ผู้ขายสินค้า เมื่อผู้ขายสินค้าได้ส่งสินค้าลงเรือและได้แสดงเอกสารให้แก่ธนาคารผู้รับ ซื้อเอกสารและตั๋วเงิน (Negotiation Bank) ได้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน L/C ตลอดจนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และกรอบเวลาตามที่ระบุไว้ใน L/C ด้วย ดังนั้น L/C จึงทำหน้าที่เป็นสัญญาทางการเงินและทำหน้าที่ในการควบคุมเอกสารทางการค้าไป พร้อมๆ กันด้วย ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้อขายด้วย L/C คือ


เงื่อนไขใน L/C ธนาคารผู้รับ L/C และธนาคารผู้เปิด L/C จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในอันที่จะทำการตรวจสอบให้เป็นไปตามความต้องการของ ผู้ซื้อสินค้า อย่างไรก็ตามเงื่อนไขต่างๆ ใน L/C จะใช้ควบคุมได้เฉพาะความถูกต้องทางด้านเอกสารเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมความถูกต้องของตัวสินค้าได้

ในส่วนของความถูกต้องของสินค้านั้น ผู้ซื้อจะต้องให้ความเชื่อถือแก่ผู้ขายสินค้า หากไม่แน่ใจว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่ ผู้ซื้อสามารถแต่งตั้งตัวแทนของผู้ซื้อ (Buyer's representative) หรือแต่งตั้งบริษัทตัวแทนผู้ตรวจสินค้าโพ้นทะเล (International Surveyor) เข้าทำการตรวจสอบสินค้าและออกหนังสือรับรองการตรวจสอบให้ได้ โดยปกติเมื่อผู้ซื้อแต่งตั้งตัวแทนเข้าทำการตรวจสอบสินค้าแล้ว ผู้ซื้อจะระบุใน L/C ด้วยว่าผู้ขายจะต้องแนบหนังสือรับรองการตรวจสินค้า (Inspection Certificate) ที่ออกให้โดยตัวแทนของผู้ซื้อ ไปกับเอกสารขึ้นเงินที่ผู้ขายนำส่งธนาคารด้วย

 

ที่มาจาก : http://cargothai.com/2LETTER%20OF%20CREDIT.asp

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles