Latest News

บทความ


การละเล่น กระต่ายขาเดียวการละเล่น กระต่ายขาเดียว

          การเล่นไล่จับชนิดหนึ่ง โดยคนที่เป็นกระต่าย ยืนด้วยขาข้างเดียว แล้วกระโดด เขย่ง เคลื่อนที่ไล่จับ (แตะถูกตัว) เด็กคนอื่น ภายในพื้นที่ที่กำหนด ถ้าใครโดนจับได้ก็ต้องออกจากการแข่งขันเพื่อรอรอบต่อไป

          เลือกลานกว้างที่ราบเรียบ ขีดเส้นเพื่อกำหนดขอบเขตแล้วตกลงกันว่าใครจะเป็นกระต่าย กระต่ายต้องไปเริ่มต้นที่เส้นเขต งอขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วกระโดดเป็นกระต่ายขาเดียวอย่างรวดเร็ว

กติกาการเล่นกระต่ายขาเดียว

   1. ถ้ากระต่ายเหยียบพื้นทั้งสองขา ถือว่าตาย ต้องเปลี่ยนคนเป็นกระต่ายใหม่
   2. ถ้าผู้เล่นในวงถูกกระต่ายแตะตัวถือว่าตาย ต้องออกจากวงไป
   3. ถ้าฝ่ายกระต่ายยืนไม่ได้นาน และไม่สามารถแตะตัวผู้เล่นในวงได้หมดทุกคน ก็เริ่มต้นเป็นกระต่ายอีกรอบหนึ่ง
   4. ถ้าฝ่ายผู้เล่นในวงถูกกระต่ายแตะหมดก็เปลี่ยนมาเป็นกระต่ายแทน ให้ฝ่ายกระต่ายเข้าไปเล่นในวงบ้าง

วิธีการเล่นกระต่ายขาเดียว จะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายจำนวนเท่ากัน แล้วใช้เกมเริ่มหาฝ่ายที่เป็นกระต่าย ฝ่ายที่ได้เล่นก่อนจะเข้าไปยืนอยู่ในวงกลมทั้งหมด ฝ่ายกระต่ายอยู่นอกวงและจะส่งตัวแทนครั้งละ 1 คนไปยืนขาเดียวอยู่ข้างๆ วงกลมแล้วไล่แตะตัวผู้เล่นในวง ผู้ที่ถูกแตะจะต้องออกจากวงไปเรื่อย ๆ จนหมด จะถือว่าฝ่ายกระต่ายชนะและจะได้เข้าไปเล่นในวงกลมนั้นบ้าง แต่ถ้าฝ่ายกระต่ายเผลอเหยียบพื้นทั้งสองขาถือว่าตาย ให้เปลี่ยนคนเป็นกระต่ายใหม่ ถ้าเปลี่ยนคนเป็นกระต่ายจนถึงคนสุดท้ายแล้วยังแตะตัวผู้เล่นในวงให้ตายจนหมด ไม่ได้ และฝ่ายกระต่ายก็ล้มเองแล้วถือว่าตาย ต้องเล่นเป็นกระต่ายอีกรอบ


ที่มาจาก : th.wikipedia.org

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles