บทความ


ประวัติเครื่องโทรสารเครื่องโทรสาร หรือ FACSIMILE เป็นอุปกรณ์การส่งแผนภาพแผนที่ ลายเส้น จากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง โดยต่อเชื่อมเครื่องโทรสารเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ที่ท่านมีอยู่  การส่งทำในลักษณะการถ่ายสำเนา  ทำให้สามารถส่งเอกสารถึงเครื่องรับปลายทางทุกแห่งที่มีการบริการโทรศัพท์ไป ถึงทั่วประเทศ และต่างประเทศ  ข่าวสารจะถึงปลายทางอย่างถูกต้องใกล้เคียงกับต้นฉบับอย่างรวดเร็ว  ทำให้ได้รับความสะดวกและประหยัดอย่างยิ่ง

          ประวัติความ เป็นมาของ  FAX  นั้น  ได้มีการพัฒนาสืบต่อกันจากการส่งโทรภาพ (PHOTO TELEGRAPH) ซึ่งได้มีการส่งภาพทางสายทางไกลระหว่างประเทศมาเป็นเวลา ๕๐ ปี ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการสื่อสารระบบดาวเทียมหรือเคเบิลใต้น้ำอย่างใน ปัจจุบันการสื่อสารระหว่างประเทศ เราต้องสื่อสารกันด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น (HIGH FREQUENCY)  เมื่อมีการส่งโทรภาพ เครื่องส่งโทรภาพ

          จะต้องต่อกัน ด้วยระบบวิทยุโทรคมนาคม บางครั้งเราจึงเรียกว่า วิทยุโทรภาพ (RADIO PHOTO)  ซึ่งก็ไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนักเพราะต้องเสียเวลามากประกอบกับปัญหาของ ระบบวิทยุซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเวลานั้น ๆ  ด้วย ทำให้ภาพที่รับได้ไม่ชัดเจนเพราะการรบกวนของคลื่นวิทยุ และเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก  คงมีเฉพาะการส่งรูปภาพข่าวหนังสือพิมพ์เท่านั้น

          ประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาการส่งโทรภาพให้ใช้ส่งแต่ภาพเอกสาร เพื่อทำให้เหมาะกับงานธุรกิจส่งเป็นลักษณะเอกสารโดยใช้เวลาในการส่งน้อยลง และประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การใช้งานก็ง่ายขึ้น เรียกว่า 'DOCUMENT FACSIMILE'

          ในประเทศ อุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องส่งรูปภาพและลายเส้นจึงต้องใช้โทรสาร และได้มีการพัฒนาเครื่องโทรสารเรื่อย ๆ มา จนได้มีองค์การระหว่างประเทศ ชื่อ 'CONSULATIVE COMMITTEE INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH' (C.C.I.T.T.)  ได้เข้ามากำหนดมาตรฐานของเครื่องโทรสารขึ้นมาเป็นกลุ่ม (GROUP) ต่าง ๆ เช่น พวก  I.C. (INTERGRATED CIRCUIT)  SENIOR OPTICAL เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีทางเคมี  ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการบันทึกสำเนาภาพภาครับของเครื่องโทรสารอันเป็นจุด เริ่มต้นที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของการใช้เครื่องโทรสารนั้นถูกลง โดยมีการนำเอาระบบ ความร้อนสัมผัส (THERMAL SENSITIVE PAPER) มาใช้บันทึกสำเนาภาพโทรสาร

          ตั้งแต่นั้นมา เครื่องโทรสารส่วนมากจะมีการบันทึกสำเนาภาพบนกระดาษด้วยระบบ THERMAL SENSITIVE PAPER แทบทั้งนั้น เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย เครื่องมีขนาดเล็กลงมาก ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทางกลไก และเสียค่าบำรุงรักษาต่ำ

          ประเทศไทยได้ เคยมีการนำเอาโทรสารมาทดลองใช้งานกันตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ หลังจากได้มีการกำหนดมาตรฐานของโทรสารโดยC.C.I.T.T  โดยได้กำหนดมาตรฐานของเครื่องโทรสาร GROUP 1 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยกรมไปรษณีย์โทรเลขได้นำมาทดลองรับ-ส่ง

          หน่วยงานสื่อ สารของกระทรวงมหาดไทยก็เคยนำเอาโทรสาร GROUP 1 มาทดลองใช้เหมือนกัน และธุรกิจเอกชนก็เคยนำเอามาทดลองใช้เกี่ยวกับการส่งเอกสารทางธุรกิจด้วย ทว่าเครื่องโทรสาร GROUP 1 นั้น ใช้เวลาในการส่งเอกสารขนาด A4 ถึง ๖ นาที และในการบันท