บทความ


ประวัติเครื่องโทรสารเครื่องโทรสาร หรือ FACSIMILE เป็นอุปกรณ์การส่งแผนภาพแผนที่ ลายเส้น จากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง โดยต่อเชื่อมเครื่องโทรสารเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ที่ท่านมีอยู่  การส่งทำในลักษณะการถ่ายสำเนา  ทำให้สามารถส่งเอกสารถึงเครื่องรับปลายทางทุกแห่งที่มีการบริการโทรศัพท์ไป ถึงทั่วประเทศ และต่างประเทศ  ข่าวสารจะถึงปลายทางอย่างถูกต้องใกล้เคียงกับต้นฉบับอย่างรวดเร็ว  ทำให้ได้รับความสะดวกและประหยัดอย่างยิ่ง

          ประวัติความ เป็นมาของ  FAX  นั้น  ได้มีการพัฒนาสืบต่อกันจากการส่งโทรภาพ (PHOTO TELEGRAPH) ซึ่งได้มีการส่งภาพทางสายทางไกลระหว่างประเทศมาเป็นเวลา ๕๐ ปี ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการสื่อสารระบบดาวเทียมหรือเคเบิลใต้น้ำอย่างใน ปัจจุบันการสื่อสารระหว่างประเทศ เราต้องสื่อสารกันด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น (HIGH FREQUENCY)  เมื่อมีการส่งโทรภาพ เครื่องส่งโทรภาพ

          จะต้องต่อกัน ด้วยระบบวิทยุโทรคมนาคม บางครั้งเราจึงเรียกว่า วิทยุโทรภาพ (RADIO PHOTO)  ซึ่งก็ไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนักเพราะต้องเสียเวลามากประกอบกับปัญหาของ ระบบวิทยุซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเวลานั้น ๆ  ด้วย ทำให้ภาพที่รับได้ไม่ชัดเจนเพราะการรบกวนของคลื่นวิทยุ และเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก  คงมีเฉพาะการส่งรูปภาพข่าวหนังสือพิมพ์เท่านั้น

          ประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาการส่งโทรภาพให้ใช้ส่งแต่ภาพเอกสาร เพื่อทำให้เหมาะกับงานธุรกิจส่งเป็นลักษณะเอกสารโดยใช้เวลาในการส่งน้อยลง และประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การใช้งานก็ง่ายขึ้น เรียกว่า 'DOCUMENT FACSIMILE'

          ในประเทศ อุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องส่งรูปภาพและลายเส้นจึงต้องใช้โทรสาร และได้มีการพัฒนาเครื่องโทรสารเรื่อย ๆ มา จนได้มีองค์การระหว่างประเทศ ชื่อ 'CONSULATIVE COMMITTEE INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH' (C.C.I.T.T.)  ได้เข้ามากำหนดมาตรฐานของเครื่องโทรสารขึ้นมาเป็นกลุ่ม (GROUP) ต่าง ๆ เช่น พวก  I.C. (INTERGRATED CIRCUIT)  SENIOR OPTICAL เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีทางเคมี  ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการบันทึกสำเนาภาพภาครับของเครื่องโทรสารอันเป็นจุด เริ่มต้นที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของการใช้เครื่องโทรสารนั้นถูกลง โดยมีการนำเอาระบบ ความร้อนสัมผัส (THERMAL SENSITIVE PAPER) มาใช้บันทึกสำเนาภาพโทรสาร

          ตั้งแต่นั้นมา เครื่องโทรสารส่วนมากจะมีการบันทึกสำเนาภาพบนกระดาษด้วยระบบ THERMAL SENSITIVE PAPER แทบทั้งนั้น เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย เครื่องมีขนาดเล็กลงมาก ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทางกลไก และเสียค่าบำรุงรักษาต่ำ

          ประเทศไทยได้ เคยมีการนำเอาโทรสารมาทดลองใช้งานกันตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ หลังจากได้มีการกำหนดมาตรฐานของโทรสารโดยC.C.I.T.T  โดยได้กำหนดมาตรฐานของเครื่องโทรสาร GROUP 1 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยกรมไปรษณีย์โทรเลขได้นำมาทดลองรับ-ส่ง

          หน่วยงานสื่อ สารของกระทรวงมหาดไทยก็เคยนำเอาโทรสาร GROUP 1 มาทดลองใช้เหมือนกัน และธุรกิจเอกชนก็เคยนำเอามาทดลองใช้เกี่ยวกับการส่งเอกสารทางธุรกิจด้วย ทว่าเครื่องโทรสาร GROUP 1 นั้น ใช้เวลาในการส่งเอกสารขนาด A4 ถึง ๖ นาที และในการบันทึกภาพทางด้านรับยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรเพราะเป็นการ บันทึกแบบ ELECTRO SENSITIVE PAPER ซึ่งมีความเร็วในการบันทึกช้า และเกิดกลิ่นเหม็นด้วย ทำให้ไม่เป็นที่สนใจที่จะใช้ จึงได้เลิกราไป

          จนผ่านมาถึงยุค ของเครื่องโทรสาร GROUP 2 ได้มีกำหนดเป็นมาตรฐาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙  แต่การสื่อสารแห่งประเทศไทยเริ่มนำเครื่องโทรสาร GROUP 2 มาทดลองใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยนำมาใช้ในกิจการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ใช้ส่งโทรสารไปยังต่างประเทศและในหน่วยงานของทางราชการต่าง ๆ ด้วย สำหรับงานธุรกิจเอกชนและงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปยังไม่มีใครนิยมใช้กันเพราะ เครื่องโทรสาร GROUP 2 ยังใช้เวลาส่งเอกสาร A4 นานถึง ๓  นาที คุณภาพของสำเนาที่รับได้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร  และค่าใช้จ่ายในการใช้งานยังแพงอยู่ ทั้งราคาของเครื่องรับ-ส่งโทรสารยังมีราคาแพงมากด้วย

          ในขณะที่ C.C.I.T.T.  ได้กำหนดมาตรฐานของเครื่องโทรสาร  GROUP 2  ได้ไม่นาน  ประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาเครื่องโทรสารความเร็วสูง เรียกว่าระบบ QUICK FAX เป็นระบบ  DIGITAL  FACSIMILE ซึ่ง C.C.I.T.T  ยังไม่ได้กำหนดมาตรฐาน เวลาที่ใช้ในการส่งเอกสาร  ขนาด A4 ประมาณ ๑ นาที

          ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์  ครั้งที่  ๘  ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ ธันวาคม นั้น บริษัท  K.D.D. ของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นบริษัทบริการโทรคมนาคมได้นำเอาเครื่องโทรสารความเร็วสูง (QUICK FAX) มาเปิดบริการชั่วคราว  เพื่อส่งเอกสารข่าวสารการแข่งขันกีฬาไปประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเครื่องQUICK FAX ของบริษัท K.D.D. มีคุณภาพของการทำสำเนาภาพชัดเจนมากกว่าเครื่องโทรสาร GROUP 2 และความชัดเจนมีเท่า ๆ กับเครื่องโทรสารที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

          ตั้งแต่นั้นมา โทรสารก็เป็นที่สนใจของคนไทยมาก  การสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงคิดที่จะเปิดเป็นบริการถาวรต่อไป จนกระทั่งวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๒ การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาบริการโทรสารขึ้นที่โรงแรมนารายณ์  โดยได้เชิญข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  บริษัทห้างร้าน  และสื่อมวลชนมาร่วมสัมมนาพร้อมทั้งได้ทำการสาธิตติดต่อรับ-ส่งโทรสารกับ บริษัท R.C.A. แห่งสหรัฐฯ เพื่อเป็นการแนะนำบริการ

          และคำว่า 'โทรสาร'  ก็ได้รับการบัญญัติขึ้นตั้งแต่นั้นมา  การบริการโทรสารสาธารณะได้เปิดบริการเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑๕   ธันวาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา โดยเปิดบริการโทรสารระหว่างไทย-อเมริกาก่อนเป็นสายแรก  แต่ต่อมาก็ได้เปิดบริการกับประเทศต่าง ๆ  เกือบทั่วโลก

“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”

 

ที่มาจาก : guru.sanook.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles