บทความ


การป้องกันอัคคีภัยการป้องกันอัคคีภัย

ฝ่ายควบคุมความปลอดภัย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


1. การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

          -อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนการติดตั้ง จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้ หรือการตรวจสอบจากวิศวกรไฟฟ้าว่าได้มาตรฐานที่ปลอดภัย
          -การเดินสายไฟและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องให้ช่างไฟฟ้าเป็นผู้ทำ การเดินสายไฟจะต้องเดินตามแบบมาตรฐาน หรือแบบที่กำหนดไว้
          -การเปลี่ยนฟิวส์จะต้องใช้ขนาดเดิม และห้ามใช้ลวดทองแดงใส่แทนฟิวส์
          - การเดินสายไฟหรือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองหรือแก๊สไวไฟ จะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด
          -จะต้องมีการทดสอบความต้านทานฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฉนวนหุ้มสาย, มอเตอร์ฯลฯ ตามระยะเวลา เช่น 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี
          -ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลังสายของเต้าเสียบ (Receptacles)

2. การสูบบุหรี่และการพกไม้ขีด

          -ห้ามสูบบุหรี่ในเขตหรืออาคารที่มีป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” แขวนประกาศไว้
          -ก้นบุหรี่ ไม้ขีดที่จุดแล้ว ให้ทิ้งในที่เขี่ยบุหรี่และขยี้ดับทุกครั้ง ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้น ในถังขยะ หรือดีดก้นบุหรี่ออกไปโดยไม่ได้ดับ
          - ในบริเวณที่มีอันตรายสูงจากไฟไหม้หรือการระเบิด เช่น โรงผลิตหรือโรงเก็บแก๊สไวไฟ โรงเก็บเชื้อเพลิงไวไฟ จะต้องมียามคอยเก็บไม้ขีดและบุหรี่ที่จะมีผู้พกพาเข้าไป
          -ก่อนนำรถเข้าเติมเชื้อเพลิง ระยะ 15 เมตร ห้ามทุกคนในรถสูบบุหรี่

3. การลุกไหม้จากวัตถุทับถมกัน
 

          -ห้ามกองสุมเศษกระดาษ ฟางชื้น ๆ ผ้าที่ชุ่มน้ำมัน ให้ทิ้งในถังโลหะที่มีฝาปิดมิดชิดที่จัดให้ทิ้ง
          -เศษถ่านลิกไนต์ที่เกลื่อนอยู่ตามลานดิน ถ้าไม่ใช้ประโยชน์ให้ใช้ดินกลบทับแล้วบดให้แน่น
          -สารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ สารเคมีช่วยในการเผาไหม้ สารเคมีที่จะเกิดการสันดาปได้เองจะต้องเก็บรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
 

4. แก๊สหรือเชื้อเพลิงเหลวที่คายไอออกมาติดไฟได้

          -ห้ามนำเชื้อเพลิงไวไฟ เช่น เบนซินมาใช้ในการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ถ้าจำเป็นต้องใช้ จะต้องใช้แต่เพียงจำนวนน้อย และห้ามปล่อยทิ้งค้างไว้ในถาด
          -ถ้าจะเก็บเชื้อเพลิงไวไฟจำนวนมาก จะต้องเก็บในถังใต้ดิน
          -ห้ามใช้ขวดแก้วหรือพลาสติกบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟ ให้ใช้ภาชนะที่ออกแบบเพื่อความปลอดภัย (Safety Can)
          -ถังที่บรรจุเชื้อเพลิงไวไฟจะต้อง Ground เพื่อลดไฟฟ้าสถิต
          -ห้ามใช้เครื่องมือที่จะทำให้เกิดประกายไฟ หรือเครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กในบริเวณที่มีไอระเหย หรือแก๊สไวไฟฟุ้งกระจายอยู่
          - ถังเชื้อเพลิงไวไฟจะต้องวางให้ห่างจากอุปกรณ์ หรือท่อที่มีความร้อน และจะต้องไม่วางตากแดด

5. ฝุ่นละออง

          -จะต้องทำความสะอาดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่บนท่อ บนคาน บนชั้นวางของในอาคาร โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ร้อน

6. การเชื่อมไฟฟ้าหรือแก๊ส การตัดด้วยแก๊ส การเผา การสะกัด และการเจียระไน
 

          -ห้ามเชื่อมไฟฟ้าหรือแก๊ส การตัดด้วยแก๊ส การเผา การสะกัด การเจียระไนวัตถุในบริเวณที่ฝุ่น ไอระเหย แก๊สหรือของเหลวที่ไวไฟ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน
          -การเชื่อมท่อหรือถังที่เคยบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟ ต้องถ่ายและล้างท่อหรือถังให้สะอาดเติมน้ำหรือแก๊สเฉื่อยให้เต็มก่อนทำการเชื่อม
          -ก่อนทำการเชื่อม ตัด สะกัด หรือเจียระไน ผู้ปฏิบัติงานต้องสำรวจตำแหน่งที่จะปฏิบัติงานให้อยู่ห่างจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง ถ้าไม่สามารถจะย้ายตำแหน่งที่จะปฏิบัติงานได้จะต้องหาทางป้องกันเปลวไฟหรือสะเก็ดไม่ให้เข้าถึงวัตถุ หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงนั้นได้
          -การเชื่อมหรือตัดบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องป้องกันไม่ให้สะเก็ดเชื่อมหล่นลงมาเบื้องล่างได้ โดยใช้แผ่นวัตถุทนไฟรองรับ

7. การรักษาความสะอาดและระเบียบในโรงงานและที่ทำการ

          -ขยะหรือเศษกระดาษ ให้ทิ้งในถังขยะหรือที่รองรับที่มีฝาปิด ซึ่งทำไว้เฉพาะ
          -ห้ามกองเอกสารไว้กับพื้นจำนวนมาก ๆ ให้เก็บเข้าที่เก็บ
          - ห้ามวางสิ่งของ ตู้เอกสารเกะกะตามทางออกฉุกเฉิน ทางผ่านร่วม ประตู และบริเวณรอบที่แขวนเครื่องดับเพลิง

8. การติดตั้งเครื่องดับเพลิง
 

          - ฝ่ายควบคุมความปลอดภัย หรือวิศวกรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยประจำโรงจักรหรือเขต ร่วมกับงานควบคุมการรักษาความปลอดภัย จะเป็นผู้พิจารณาสถานที่ จำนวน และชนิดเครื่องดับเพลิงตามโรงงานและที่ทำการต่าง ๆ

          -หน่วยงานเป็นผู้เบิกเครื่องดับเพลิง ตามที่ส่วนควบคุมความปลอดภัยได้เสนอแนะไว้ และรับผิดชอบในด้านการสูญหายของเครื่องดับเพลิง ส่วนด้านการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงวิศวกรควบคุมความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป
          - สำนักงานควบคุมการรักษาความปลอดภัย จะเป็นผู้เก็บเครื่องดับเพลิงอะไหล่ไว้ เพื่อเปลี่ยนเครื่องดับเพลิงที่ใช้แล้ว และเพื่อการจ่ายยืมไปใช้งานเฉพาะแห่ง
          - เมื่อผู้ปฏิบัติงานใช้เครื่องดับเพลิงแล้ว ให้นำไปแขวนที่เดิม และแจ้งให้วิศวกรควบคุมความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ
 

 

 ที่มาจาก : deves.co.th

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles