Latest News

บทความ


พันธ์ข้าว พิษณุโลก 2พิษณุโลก 2
          นิเวศวิทยา ข้าวนาสวน นาชลประทาน
          ชนิดของพันธุ์ข้าว ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำแหล่งแนะนำให้ปลูก ภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่นาชลประทาน หรือนาซึ่งควบคุมน้ำได้โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

          ประวัติ ได้จากการผสมพันธุ์ข้าวแบบผสมสามทางระหว่างพันธุ์ผสมชั่วที่ 1 ของสายพันธุ์CNTLR81122-PSL-37-2-1 และ SPR81041-194-2-1 ของไทย กับ IR56 ของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2533จากนั้นได้ทำการคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมที่ศูนย์วิจัยข้าวดังกล่าว คัดเลือกได้สายพันธุ์ PSL91014-16-1-1-5-1 นำไปเปรียบเทียบผลผลิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกสถานีทดลองข้าวโคกสำโรง และสถานีทดลองข้าวชัยนาท รวมทั้งนาราษฎร์จังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี และชัยนาท กรมวิชาการเกษตร มีมติรับรองพันธุ์ให้เป็น

          พันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ให้ชื่อว่าพิษณุโลก 2

          ลักษณะประจำพันธุ์ พิษณุโลก 2 เป็นพันธุ์ข้าวต้นค่อนข้างเตี้ย สูงประมาณ 114 ซม. ทรงกอตั้ง แตกกอดี ปล้องและกาบใบสีเขียว ใบสีเขียว มีขนบนใบ ใบธงตั้งตรง ใบแก่ช้า รวงแน่นปานกลาง ระแง้ค่อนข้างถี่ คอรวงสั้น เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดข้าวกล้องรูปร่างเรียวยาว 7.3 มม. กว้าง 2.1 มา. หนา 1.6 มม. ข้าวสุกร่วนแข็ง ระยะพักตัวประมาณ 8 สัปดาห์

          ผลผลิต เฉลี่ยประมาณ 807 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ดประมาณ 30.3 กรัม

          ข้อดี ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจั่นสีเขียวคุณภาพการสีดีมาก

          ข้อจำกัด ไม่ต้านทานโรคไหม้ แมลงบั่ว

 

ที่มาจาก :doae.go.th

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles