บทความ


กฎหมายเบื้องต้น - การวางทรัพย์๑.เหตุใดจึงต้องมีการวางทรัพย์

๑.๑. เจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชำระหนี้ หรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ เช่น จ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้เพราะผู้เช่าบ้าน
บ่ายเบี่ยงเพื่อหาเหตุจะยกเลิกการเช่า
๑.๒. เจ้าหนี้ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะเจ้าหนี้ไม่อยู่หรือไปต่างประเทศ ไม่ทราบจะกลับมา
เมื่อใด
๑.๓. ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิของเจ้าหนี้ หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่ความผิดของตน เช่น เจ้าหนี้ตาย
ลูกหนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นทายาท
๑.๔. ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๓๒,๓๐๒,๖๓๑,๖๗๙,๗๕๔,๗๗๒,๙๔๗
๑.๕. ตามบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นให้มีการวางทรัพย์ เช่น กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๑.๖. ตามคำสั่งศาล

๒.ทรัพย์อะไรที่วางได้
ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่จะส่งมอบกันได้ตามกฎหมาย


๒.๑. ในกรณีที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่วางเป็นเงิน
๒.๑.๑. วางทรัพย์ด้วยเงินสด
๒.๑.๒. วางด้วยเช็คทุกชนิด ถ้าหากให้มีผลสมบูรณ์ในวันที่วาง ผู้วางทรัพย์ควรวางเป็นเงินสด
๒.๒. ทรัพย์ที่ไม่ควรวาง ได้แก่
๒.๒.๑. สภาพทรัพย์ไม่ควรวาง หรือเป็นที่พึงวิตกว่าทรัพย์นั้นต่อไปจะเสื่อมสภาพหรือทำลายหรือบุบสลายได้
เช่น น้ำแข็ง ที่สลักเป็นรูปต่าง ๆ เพื่อความสวยงามในงานสมรส
๒.๒.๒. ค่ารักษาทรัพย์แพงเกินควร
๒.๒.๓. ตึกแถว โรงแรม คอนโดมิเนียม เครื่องจักร เป็นต้น

๓.ผู้ที่วางทรัพย์ได้
๓.๑. ลูกหนี้
๓.๒. ผู้รับมอบอำนาจลูกหนี้
๓.๓. บุคคลภายนอกที่เต็มใจชำระหนี้แทนลูกหนี้ เว้นแต่สภาพของหนี้ที่จะชำระหนี้นั้นไม่อาจให้บุคคลภายนอก
ชำระแทนได้

๔.สถานที่ติดต่อ
ส่วนกลาง
ติดต่อกับเจ้าพนักงานวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี
ส่วนภูมิภาค
ติดต่อที่
๑. สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค หรือประจำศาล
๒. ในจังหวัดที่ไม่มีสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค หรือประจำศาลตั้งอยู่ ให้ไปติดต่อกับจ่าศาล
ของศาลนั้น ๆ เพื่อจัดส่งแก่สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคดำเนินการ

๕.วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์
๕.๑. เขียนคำร้องขอวางทรัพย์ตามแบบ ว.๑ หากมอบให้บุคคลอื่นวางทรัพย์แทนต้องทำใบมอบอำนาจตาม
แบบ ว.๔
๕.๒. เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางทรัพย์ในเรื่องนั้น ๆ มาแสดง
ก. ถ้าวางทรัพย์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลให้มีคำพิพากษาตามยอมที่จ่าศาลรับรอง
ข. ถ้าวางทรัพย์ตามสัญญาเช่า ให้มีสัญญาเช่าพร้อมถ่ายสำเนาสัญญาเช่าที่รับรอง
ค. ถ้าวางทรัพย์ตามสัญญาขายฝาก ให้มีสัญญาขายฝากพร้อมถ่ายสำเนาสัญญาขายฝากที่รับรอง
๕.๓. ต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายครั้งแรก ๓๐๐ บาท
๕.๔. ในกรณีทรัพย์ที่วางเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้องนำเจ้าพนักงานไปตรวจทรัพย์ก่อน
๕.๕. ผู้วางทรัพย์หรือผู้รับมอบอำนาจต้องมาให้เจ้าพนักงานสอบสวนถึงที่มาแห่งมูลหนี้
๕.๖. ผู้วางทรัพย์ต้องแจ้งการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว

๖.ผลของการวางทรัพย์
๖.๑. ทำให้ท่านหลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระ ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้
หลังจากวันที่ท่านวางทรัพย์
๖.๒. เจ้าหนี้มีสิทธิมารับทรัพย์ที่วาง ภายใน ๑๐ ปี นับแต่ได้รับคำบอกกล่าวการวางทรัพย์ หากเจ้าหนี้ไม่มารับ
สิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์ที่วางเป็นอันระงับไป
๖.๓. เมื่อเจ้าหนี้มารับเงินแล้ว ผู้วางทรัพย์ต้องมารับค่าใช้จ่ายที่วางไว้คืน หากผู้วางทรัพย์ไม่มารับคืนภายใน
๑๐ ปี เงินค่าใช้จ่ายที่วางประกันไว้ตกเป็นของแผ่นดิน

๗. การถอนหรือขอรับทรัพย์ที่วาง
ผู้วางทรัพย์อาจถอนหรือขอรับทรัพย์ที่วางคืนได้ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้
๗.๑. ผู้วางทรัพย์ได้แสดงเจตนาสละสิทธิที่จะถอนไว้
๗.๒. เจ้าหนี้ได้แจ้งต่อสำนักงานวางทรัพย์ว่าจะรับทรัพย์ที่วางนั้นแล้ว
๗.๓. การวางทรัพย์ตามคำสั่งศาล
๗.๔. หากบุคคลใดวางทรัพย์แทนลูกหนี้ บุคคลนั้นจะถอนการวางทรัพย์ได้ต่อเมื่อลูกหนี้ยินยอม

๘. ผลของการถอนการวางทรัพย์
เมื่อผู้วางทรัพย์ (ลูกหนี้) ถอนทรัพย์ที่วาง ให้ถือเสมือนว่ามิได้มีการวางทรัพย์เลย เช่นเดียวกับเช็คที่สั่งจ่ายเพื่อ
การวางทรัพย์หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ก็ให้ถือเสมือนว่ามิได้มีการวางทรัพย์เลย
เชื่อมโยงไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่มีหมายเหตุไม่มี
เอกสารอ้างอิงคู่มือการติดต่อราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม.
 

ที่มาจาก : siamjurist.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles