บทความ


สิ่งแวดล้อมทางการตลาด MLM          สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การขายของนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้น ผู้บริหารงานขายจะต้องรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมทางการตลาด เพื่อแสวงหาจุดแข็งของสินค้าหรือบริการของเรา ที่จะเอาชนะคู่แข็ง ซึ่งโดยปกติจะใช้หลักการของ SWOT

  1. S - Strength : จุดแข็ง ประกอบด้วย จุดแข็งของบริษัทและของผลิตภัณฑ์ หรือ 4P (Price : ราคา , Place : สถานที่ , Product : สินค้า , Promotion : การโฆษณา)
  2. W - Weakness : จุดอ่อน ประกอบด้วย จุดอ่อนเป็นข้อเสีย ซึ่งเป็นจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์หรือบริษัท หรือ 4P ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท หรือ 4M
  3. O - Opportunity : โอกาส ประกอบด้วย โอกาสในข้อได้เปรียบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ลูกค้า, คนกลาง, ผู้ขายปัจจัยผลิต,คู่แข่งสิ่งแวดล้อมมหภาค
  4. T - Threat : ข้อจำกัด มีดังนี้ ข้อจำกัดที่เป็นข้อเสียเปรียบ ปัญหาของบริษัทปัญหาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

 

 

ที่มาจาก : thaimlmjob.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles