บทความ


การปลูกกาแฟ ลักษณะทั่วไป    

          กาแฟ เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น ดินร่วนปนทรายความอุดมสมบูรณ์สูง การระบายน้ำดี ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.5-6.5พันธุ์กาแฟอราบิก้าเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 17-22 องศาเซลเซียส ส่วนพันธุ์โรบัสต้าเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส กาแฟต้องการความชื้นอากาศสูง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500-2,300 มิลลิเมตร

พันธุ์ส่งเสริม
          1. พันธุ์อราบิก้า ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่
          2. พันธุ์โรบัสต้า ปลูกในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ระนอง

การปลูก
วิธีการปลูก

           ใช้ต้นกล้ากาแฟอายุ 8 เดือน โดยขุดหลุมปลูกให้ลึก 60 เซนติเมตร กว้าง 75เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกประมาณ 1 ปี๊บ และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต จำนวน 200กรัมรองก้นหลุม

ระยะปลูก
ระยะระหว่างต้นและระหว่างแถว 3 x 3 เมตรจำนวนต้นต่อไร่จำนวนต้นต่อไร่ 117 ต้น/ไร่

การดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ย

          1. ปีที่ 1-ปีที่ 3 ใช้ปุ๋ย 10-10-10 หรือ 12-12-12 หรือ 15-15-15 อัตรา 100-150 กรัม/ต้น/ปีแบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง วิธีใส่โรยปุ๋ยรอบรัศมีทรงพุ่มแล้วคลุมด้วยหญ้าหรือฟางแห้ง

         2. ปีที่ 4 ขึ้นไป ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 250-500 กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 3 ครั้ง

การให้น้ำ
           ควรให้น้ำช่วยในช่วงฤดูแล้ง

การตัดแต่งกิ่ง
           ตัดหลังจากเก็บผลผลิตแล้วทุก ๆ ปี และตัดต้นกาแฟที่มีอายุมากมีสภาพโทรมหรือต้นที่เป็นโรคถูกหนอนเจาะลำต้นทำลายออกเพื่อให้แตกกิ่งขึ้นมาใหม่

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

          1. โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคผลเน่า ป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน/ครั้ง
          2. แมลงที่สำคัญ ได้แก่ มอดเจาะผลกาแฟ ป้องกันกำจัดโดย ดูแลสวนให้สะอาดเก็บผลร่วงผลแห้งทิ้งทำลาย ถ้าระบาดมากใช้สารเคมีพวกมาราไธออน ฉีดพ่นกาแฟทุก 15 วันต่อครั้ง

 


 ที่มาจาก : doae.go.th/library

 

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles