บทความ


การรับรู้ความงามทางศิลปะ          สำหรับการรับรู้ความงามทางศิลปะของมนุษย์นั้น สามารถรับรู้ได้ 2 ทาง คือ ทางสายตาจากการมองเห็น และทางหูจากการได้ยิน  ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
          1 ทัศนศิลป(Visual Art) เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามได้ด้วยสายตา จากการ มองเห็นงานศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นงานทัศนศิลป์  ทั้งสิ้น ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรมสถาปัตยกรรม มัณฑณศิลป์ อุตสากรรมศิลป์ พาณิชย์ศิลป์ 
          2 โสตศิลป์ (Audio Art)  เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามได้ด้วยหู จากการฟังเสียง งานศิลปะที่จัดอยู่ในประเภทโสตศิลป์ ได้แก่  ดนตรี และ วรรณกรรม
          3.โสตทัศฯศิลป(Audiovisual Art) เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามทางศิลปะได้ทั้งสองทาง คือจากการมองเห็นและจากการฟัง งานศิลปะประเภทนี้ได้แก่ ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ การละคร การภาพยนต์

 

ที่มาจาก : prc.ac.th/newart

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles