บทความ


กิฟฟารีน          17 มีนาคม 2539   จากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรไทย ที่ตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 13 ปี ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคนไทย อันได้แก่ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับร่างกาย ผลิตภัณฑ์อาหารสวัสดิการ ภายใต้ชื่อ "กิฟฟารีน" Giffarine ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้มาตรฐานและมีการรับรองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการยึดถือหลักแห่งปรัชญา คือ ความจริงใจและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง อันเป็นที่มาแห่งความสำเร็จบนเส้นทางสายธุรกิจของ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด 

          จวบจนวันนี้ นับเป็นเวลากว่า 13 ปี ที่ผลิตภัณฑ์ GIFFARINE ได้เติบโตเคียงคู่สังคมไทย เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการทำตลาดระบบธุรกิจขายตรงหลายชั้น MLM (MULTI – LEVEL MARKETING) ที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน และการตลาดที่ดีเยี่ยม รวมถึงระบบการจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรม ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งประกันอุบัติภัย อันนำมาซึ่งความมั่นคงและความสำเร็จมาสู่นักธุรกิจและครอบครัว

          แนวคิดในการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัย และการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย โดยมีแนวคิดที่จะเชิญคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ด้วยการซื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันในบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของ และได้รับผลตอบแทนกลับคืนเป็นจำนวนสูงสุดถึง 45%  เป็นโอกาสของนักธุรกิจที่จะขยายตลาดได้ง่ายต่อเนื่อง และมั่นคง ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 2,000 รายการ ที่เหมาะสมกับกำลังซื้อของคนไทยทุกกลุ่ม ทำให้สามารถบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงส่งออกไปจำหน่ายกว่า 30 ประเทศทั่วโลก จากโรงงานของกิฟฟารีนที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้รับผลตอบแทนในการทำธุรกิจที่คุ้มค่า-ยุติธรรมปราศจากความเสี่ยง จากเงินลงทุนเพียง 160 บาท และแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ทำได้โดยง่าย ไม่สร้างความกดดันให้แก่ผู้ร่วมธุรกิจ และเป็นบริษัทเดียวที่มีการเสียภาษีอัตราก้าวหน้าในส่วนของเงินปันผลแทนสมาชิก

          ประสบความสำเร็จด้วยระบบสนับสนุนทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพของกิฟฟารีน โดยบริษัทฯมี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังีการให้บริการธุรกรรม และจัดฝึกอบรมในศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศกว่า 94 สาขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักธุรกิจกิฟฟารีนมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่น้อยที่สุด 
          กิฟฟารีนจะเชิญคนไทยมาเป็น “ผู้ใช้สินค้า” ไม่ใช่ “ผู้ขาย”
          กิฟฟารีนจะเชิญคนไทยมาเป็นนัก ธุรกิจเครือข่าย ด้วยการให้นักธุรกิจกิฟฟารีนเริ่มต้นเชิญคนที่เขามีความคุ้นเคยมาเป็นผู้ใช้สินค้าและนักธุรกิจเครือข่าย ด้วยการมีแนวคิด, คำพูด และการกระทำที่เหมือนๆกัน ( Imitation)  ตลอดจนส่งต่อ เรื่องราวของเครือข่ายไปเป็นลำดับชั้น( Duplication )
      
          ด้วยวิธีนี้ เราจึงเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนจะสามารถเริ่มต้นงานเครือข่ายกับกิฟฟารีนด้วยความสบายใจ ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากไม่ต้องลงทุน และไม่เปลี่ยนวิถีชีวิต ตลอดจนไม่รบกวนงานประจำที่ได้ทำอยู่ แม้ว่าจะต้องการรายได้จากธุรกิจที่มากมายพอสมควร ก็สามารถบริหารเวลาและทำควบคู่กับงานประจำได้

การสมัครสมาชิกกิฟฟารีน

          ค่าเอกสารชุดสมัคร  160 บาท พร้อมรับคู่มือการดำเนินธุรกิจและอุปกรณ์ช่วยการขาย
          กรอกใบสมัครให้ถูกต้องชัดเจน แล้วยื่นแสดงต่อบริษัทฯ หรือสถานที่ที่บริษัทฯ เปิดรับสมัครสมาชิก
          โปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้งที่สั่งซื้อสินค้า หรือติดต่อใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอง

กิฟฟารีน

          • มี Licence of Network และมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย (Protection of  Network) อย่างสมบูรณ์แบบ
          • มีความชัดเจนในการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบรนด์ของธุรกิจและแบรนด์ของผลิตภัณฑ์
          • มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเศรษฐานะ และมีแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์อันเป็นที่ยอมรับโดยสากล (มีการแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและมีผลงานวิจัยหลายผลงานรับรอง) โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษัทในเครือ
          • มีผลประกอบการที่สามารถอธิบายถึงการเติบโตในอนาคต โดยปี 2550 มียอดจำหน่ายสูงถึง 3,900 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 15% จากปีที่ผ่านมา
          • ให้ผลตอบแทนคืนกลับแก่นักธุรกิจสูงที่สุดในประเทศไทย โดยมียอดจำหน่ายถึงปัจจุบันกว่า 2,600 ล้านบาท และมอบรายได้แก่นักธุรกิจกิฟฟารีนกว่า 10,000 ล้านบาท (ณ กพ. 2551)
          • ได้ทำการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าในส่วนของเงินปันผลแทนนักธุรกิจ
          • สร้างโอกาสอันเป็นไปได้จริงของมรดกตกทอดที่มอบให้แก่ทายาทนักธุรกิจเครือข่าย
          • มีระบบสนับสนุนทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
เช่น  -สถาบันพัฒนานักธุรกิจอิสระกิฟฟารีน
                   -  ศูนย์ธุรกิจพร้อมห้องประชุมกว่า 94 สาขา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของนักธุรกิจทั่วประเทศ
                   -  การแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครือข่าย (Network Monitoring) เพื่อให้นักธุรกิจกิฟฟารีนสามารถ ตรวจสอบวิเคราะห์และสามารถติดตามคุณภาพของเครือข่ายได้  จึงทำให้นักธุรกิจกิฟฟารีนประสบความสำเร็จโดยมีต้นทุนในการทำงานที่น้อยที่สุด

             กิฟฟารีน มีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากลในราคาที่ยุติธรรมกว่า 2,000 รายการ ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ สามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำได้ตลอดไป อันเป็นที่มาของรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนและเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาททางธุรกิจอย่างแท้จริง

           หมายเหตุ   เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคตามห้าง มาซื้อที่กิฟฟารีนน่าจะดีกว่าใหม มีเงินปันผลทุกวันที่ 13 ของเดือน และได้ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 120,000 บาทตามกรมธรรม์ ตามตำแหน่งของท่าน

 

ที่มาจาก : giffarine.co.th

                   th.88db.com

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles