บทความ


มาตรฐานบัญชีมาตรฐานการบัญชี ประเทศไทย (TAS)

          ในช่วงปีหรือสองปีที่ผ่านมา มาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทย หรือ Thailand Accounting Standard (TAS) ก็เช่นเดียวกันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ 

           ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรฐานฉบับใหม่ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมเพื่อให้ทันสมัย ซึ่งจะทำให้งบการเงินสะท้อนถึงความเป็นจริงมากขึ้น เป็นการยกระดับ มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย (TAS) ให้เทียบเท่ามาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS, US GAAP) สิ่งเหล่านี้จำทำให้เป็นที่ยอมรับในการทำธุรกิจข้ามประเทศมากยิ่งขึ้น

          ดังนั้นในฐานะของนักทำบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี การทำความเข้าใจทั้งใน มาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้แล้ว และที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพื่อทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและถูกต้อง

 

          "สำหรับหลายๆ คนที่อยากรู้ว่า มาตรฐานบัญชี อะไรที่ Update อยู่ตอนนี้ ทาง CPAccount.net ก็ได้ทำการสรุปและทำเป็นตารางเพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้ดูเป็นแนวทางค่ะ"

ในปัจจุบัน มาตรฐานบัญชี หรือ มาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทยที่มีการบังคับใช้มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ แม่บทการบัญชี 1 ฉบับ และการตีความมาตรฐานบัญชีอีก 3 เรื่องดังนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ มาตรฐานการบัญชี วันถือปฎิบัติ
- แม่บทการบัญชี  
11 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1 กรกฎาคม 2532
24 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 1 มกราคม 2537 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
25 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
26 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 เมษายน 2537
27 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ปรับปรุง 2549) 1 มกราคม 2550
29 สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
30 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2539
31 สินค้าคงเหลือ (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
32 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2542
33 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2551
34 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ปรับปรุง 2545) 1 มกราคม 2545
35 การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2542 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
37 การรับรู้รายได้ 1 มกราคม 2542
38 กำไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2542
39 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
40 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 1 มกราคม 2542
41 งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
42 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 1 มกราคม 2543
43 การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
45 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
46 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
47 การเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2543 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
48 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 1 มกราคม 2543 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด)
49 สัญญาก่อสร้าง (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2551
51 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2551
52 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ปรับปรุง 2549) 1 มกราคม 2550
53 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2548
54 การดำเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2548
การตีความมาตรฐานการบัญชี
เรืองที่ เรื่อง วันถือปฎิบัติ
2 งบการเงินรวม-บริษัทย่อยที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ 1 มกราคม 2542
3 เครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่ออกโดยสถาบันการเงิน 17 มิถุนายน 2542
9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้ 31 ธันวาคม 2546 ใช้แทนการตีความเรื่องที่ 1

สรุปมาตรฐานบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
ปรับปรุง ณ 2 มกราคม 2551

มาตรฐานบัญชีสากล (IFRS, US GAAP)

          ปัจจุบันหลายๆบริษัทชั้นนำของประเทศไทยโดยเฉพะในกลุ่ม Bank ให้ความสำคัญกับมาตรฐานบัญชีสากลเป็นอย่างมาก รายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมากล่าวต่อไป

 

 

 

 

ที่มาจาก : cpaccount.net

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles