บทความ


ผักคาวตอง สมุนไพรไทยต้านเชื้อ HIV
          สารพัดสรรพคุณ "ผักคาวตอง" สมุนไพรทางเลือกรักษา "มะเร็ง-เอดส์" โรคร้ายคุกคามคนทั่วโลก

          ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นเรื่องสำคัญในทุกที่ทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเรื้อรังและผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ซึ่งมีโรคแทรกซ้อน ทั้งอาการเบื่ออาหาร ผอมแห้ง เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ เป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงและที่สำคัญถ่ายไม่ออก ดังนั้น จึงมีผู้ที่สนใจนำภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรมาเป็นทางเลือกในการรักษา และพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ


           สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ เรื่อง สมุนไพรน่ารู้ 1: ผักคาวตอง ซึ่งบรรยายคุณภาพทางเคมี สรรพคุณความปลอดภัย ในบทที่กล่าวถึงผักคาวตองกับการศึกษาด้านเภสัชวิทยา โดยกัลยา อนุลักขณาปกรณ์ เป็นผู้เขียน (อ้างแล้วหน้า 36–48) ได้สรุปรายงานการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักคาวตอง ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งไว้หลายประการ เช่น ฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็ง (Cytotoxicity against tumor cell line) ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดขาว (Antileukemic activity) โดยในประเทศจีนมีการใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบยาสำหรับรักษามะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งทางเดินหายใจ เนื้องอกในรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำใส้ใหญ่   


          ทั้งนี้ นางปราณี ชวลิตธำรง ได้สรุปสารเคมีที่แยกได้จากผักคาวตองและคุณสมบัติใน หนังสือผักคาวตอง ซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์ว่า มีสารเคมีที่มีคุณสมบัติทำลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ยับยั้งเชื้อ HSV-1, HIV-1 ในหลอดทดลอง รวมทั้งมีคุณสมบัติช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน
              

          ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สมศักดิ์ วรคามิน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะได้ศึกษา คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย HIV โดยเปรียบเทียบเซลล์ CD4  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับภูมิคุ้มกันที่สำคัญของร่างกาย (หาก CD4 สูงจะมีอัตรารอดชีวิตจากโรคติดเชื้อ HIV สูง และมีคุณภาพชีวิตเสมือนคนปกติ) ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาโดยติดตามเปรียบเทียบ CD4 ของผู้ป่วย HIV ในอำเภอแม่สรวย ก่อนและหลังบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรคาวตองผสมสมุนไพรอื่น (สูตรทองเนื้องาม) ร่วมกับการกินยาต้านของโรงพยาบาลอำเภอแม่สรวย พบว่า CD4 ภายหลังบริโภคสมุนไพรคาวตองสูตรทองเนื้องาม 6 เดือนสูงกว่าก่อนบริโภค (เก็บข้อมูลย้อนหลัง 24 เดือน) มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  ขณะเดียวกันผู้ป่วยได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเชิงประจักษ์ โดยยินดีเปิดเผย ชื่อ สกุล ที่อยู่รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็นวิทยาทาน


          ส่วนนางรวีวรรณ สุวรรณศรีคำ หัวหน้าสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ที่โรงงานเชียงรายไวน์เนอรี ซึ่งเป็นโรงงานไวน์ได้รับอนุญาตผลิตไวน์สมุนไพรคาวตอง (แอลกอฮอล์ต่ำเพียง 4% จากกรมสรรพสามิตตั้งแต่ปี 2548) และได้จัดตั้งโครงการคาวตองทองเนื้องามเพื่อสังคม ซึ่งจัดสมุนไพรคาวตองสกัดผสมสมุนไพรอื่น (สูตรทองเนื้องาม) นอกจากนี้ ยังมีน้ำสุมนไพรสกัดคาวตองสูตรทองเนื้องาม ประเภทไม่มีแอลกอฮอล์  ซึ่งได้รับอนุญาตผลิตจากสำนักงานอาหารและยาอีกด้วย
             

          ด้านผศ.ดร.สมชาย จอมดวง อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาด้านวิชาการของโรงงานเชียงรายไวน์เนอรี ผู้คร่ำหวอดในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรกว่า 15  ปี เปิดเผยว่าการผลิตสมุนไพรสูตรทองเนื้องามได้ใช้ "ชีววิธี" ซึ่งได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร  เรื่อง การสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรคาวตอง หรือสมุนไพรอื่นๆ โดยชีววิธีร่วมกับการสกัดด้วยตัวทำละลาย ซึ่งวิธีการผลิตดังกล่าว ทำให้ได้สารออกฤทธิ์ในผักคาวตอง และสมุนไพรที่ผสมอยู่ได้ดียิ่งกว่าการผลิตโดยวิธีอื่นๆ ที่ผ่านมา


         ทั้งนี้ การผลิตใช้วัตถุดิบจากหุบเขาสูง ควบคุมไม่ให้มีการใช้สารเคมีหรือใช้หลักปฏิบัติ GAP (Good Agriculture Practice) และผลิต โดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และดำเนินการผลิตตามระบบ HACCP (Harzard Analysis Critical Control Point) โดยนักวิทยาศาสตร์ การอาหารปริญญาตรี–เอก รวมทั้งวิธีการผลิต ซึ่งใช้ "ชีววิธี" ซึ่งได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรดังกล่าว กรณีศึกษานี้ได้ประโยชน์หลากหลายประการ คือ


          1.  ประโยชน์ด้านเภสัชวิทยา


          ยืนยันผลด้านเภสัชวิทยาว่า  สมุนไพรคาวตองร่วมกับสมุนไพรไทยอื่น  (สูตรทองเนื้องาม)  มีผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย HIV  ไม่ใช่เป็นเพียงเกิดผลในหลอดทดลองเท่านั้น


          2.  ประโยชน์ด้านการแพทย์


             2.1  การบริโภคสมุนไพรคาวตอง  สูตรทองเนื้องามร่วมกับยาต้าน HIV มีผลเพิ่ม  CD 4 ในผู้ป่วย  HIV  ได้รวดเร็วและมากขึ้นกว่าการใช้ยาต้าน  HIV  เพียงอย่างเดียว


             2.2  การบริโภคสมุนไพรคาวตอง สูตรทองเนื้องาม  สามารถลดอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาต้าน HIV  ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาต้านไวรัสได้ผลดียิ่งขึ้น


          3.  ประโยชน์ด้านสาธารณสุข


          การบริโภคสมุนไพรคาวตอง  สูตรทองเนื้องาม  ติดต่อกัน 2-6 เดือน  มีผลให้สุขภาวะ  และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย HIV  ดีขึ้นทุกราย 


          4.  ประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์


             4.1  การใช้สมุนไพรคาวตอง  สูตรทองเนื้องาม  ในการร่วมรักษาผู้ป่วย  HIV  จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาต่างประเทศ  และสงวนเงินตราต่างประเทศได้จำนวนมาก  ในอนาคต
   

             4.2  หากสามารถนำสมุนไพรคาวตอง  สูตรทองเนื้องาม  จำหน่ายยังต่างประเทศ   หรือและแก่องค์การสาธารณะด้านสาธารณสุขในต่างประเทศ  เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย  HIV  จะสามารถนำรายได้เข้าประเทศได้ในจำนวนมหาศาล


   &