บทความ


ระบบ กลุ่มตำแหน่ง หรือ ระบบแท่งพ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบการจำแนกตำแหน่งหรือ Position Classification(P.C)จากเดิมกำหนดเป็น “ซี” หรือเป็น”ระดับ” ที่มีอยู่ ๑๑ ระดับ ที่ใช้มา ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๑๘ เป็นเวลานาน กว่า ๓๒ ปี มาเป็นระบบ”กลุ่มตำแหน่ง”หรือที่เรียกว่า เป็นระบบแท่งและเปลี่ยนแปลงเงินเดือน เป็นขั้นต่ำ ขั้นสูง และเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็น ร้อยละ โดยกำหนดว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะครบ ๑ ปีในมกราคม ๒๕๕๒ซึ่งรองเลขาธิการ ก.พ. และทีมงาน ได้กล่าวในโอกาส ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สู่แนวทางการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ณ.โรงแรมมาริไทม์ แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ว่าเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ นี้

ระบบแท่งของก.พ. จะเสร็จเรียบร้อย และในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเมษายน ๒๕๕๒ นี้ ก.พ. จะนำระบบเลื่อนเงินเดือน เป็นร้อยละมาใช้ โดยของ ก .พ. จะมี ๔ แท่งคือ
 • แท่งผู้บริหาร
 • ผู้อำนวยการ
 • วิชาการ
 • ทั่วไป

 • ในส่วนของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ก.พ.อ ดูแลนั้นได้มี พ.ร.บข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๑ การปรับเข้าสู่ระบบแท่งของมหาวิทยาลัย นั้นไม่ได้กำหนดเวลาไว้ ในการบรรยายของคุณโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาระบบบริหาร ของ ส.ก.อ. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่โรงแรมเจริญธาณี จังหวัดขอนแก่น จะมี ๓ แท่ง คือ แท่ง
 • วิชาการ
 • บริหาร และ
 • ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ

 • แท่งวิชาการ จะมีชั้น อาจารย์ ผ.ศ ร.ศ. ศ. แท่งบริหาร จะมีชั้น ผู้บริหารระดับ ๗ ๘ ๙ จะไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามพ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย แท่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ จะมีชั้นปฏิบัติการระดับต้น ปฏิบัติการระดับกลาง ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งสายสนับสนุน จะเข้าสู่แท่งนี้จำนวนมาก

  ผู้เข้าสู่ปฏิบัติการระดับต้น ผู้ที่มี ระดับ๑-๔ (ผู้ที่บรรจุต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี )ปฏิบัติการระดับกลาง ระดับ๓-๖(ผู้ที่บรรจุวุฒิปริญญาตรี) ซึ่งแท่งนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ชั้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งของข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าหลังจาก การเข้าสู่ แท่งของ ก.พ.เสร็จ(ข้าราชการในสังกัดสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษาสังกัด ก.พ.) ก.พ.อ. จะเร่งดำเนินการ ในส่วนของมหาวิทยาลัย  ขอบคุณที่มา : http://share.psu.ac.th/blog/personnel-psu/8855

  เว็บไซต์สำเร็จรูป

  แสดงความคิดเห็น

  Related Articles