บทความ


การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดินการเตรียมดินมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช ทำให้ต้นพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารพร้อมทั้งอากาศได้ดี และเพื่อทำลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด ตลอดจนไข่และตัวอ่อนของแมลงบางชนิด การเตรียมดินเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก
         การแบ่งเครื่องมือในการเตรียมดิน อาจแบ่งได้คร่าวๆ เป็น ๓ ประเภท ตามชนิดของต้นกำลังที่ใช้ดังนี้
         ๑. เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้แรงงานคนเช่น จอบ
         ๒. เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้แรงงานสัตว์เช่น ไถใช้แรงสัตว์
         ๓. เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลัง เช่น รถไถเดินตาม รถแทรกเตอร์เป็นต้น ความสามารถในการทำงานของเครื่องมือ

เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้แรงสัตว์

          เครื่องมือเตรียมดินโดยใช้แรงสัตว์ เป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่า เครื่องไถหัวหมู เป็นเครื่องมือไถที่มีมาพร้อมกับการเริ่มรู้จักการเพาะปลูกของมนุษย์ เครื่องไถประเภทนี้ใช้ไถครั้งแรกในการเตรียมดินเพาะปลูก ไถหัวหมูจะทำหน้าที่ตัดการเตรียมดินโดยใช้แรงงานสัตว์  และย่อยดินให้แตกแยกจากการเกาะจับเป็นผืนใหญ่ช่วยพลิกดินและกลบวัชพืชให้เป็นปุ๋ยหรืออาหารพืชต่อไป เครื่องไถเตรียมดินในสมัยโบราณได้รับการคิดค้นและสร้างขึ้นในประเทศต่างๆ มีหลายลักษณะแตกต่างกัน เครื่องไถที่มีรูปร่างลักษณะง่ายประกอบด้วยคันไถต่อกับหางไถ ซึ่งยื่นเข้าไปในส่วนของลิ่ม ทำหน้าที่เป็นผาลใช้ตัดดินเครื่องไถสมัยแรกๆ นี้จะใช้ลากด้วยสัตว์เลี้ยงเช่นม้า วัว กระบือ เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดมา ในอดีตไถใช้แรงสัตว์นี้นิยมใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยเฉพาะการเตรียมดินในการทำนา เนื่องจากไถใช้แรงสัตว์มีราคาถูกและเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน แต่ปัจจุบันเกษตรกรในภาคดังกล่าวได้เปลี่ยนไปใช้รถไถเดินตาม
         เครื่องมือเตรียมดินที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน คือรถไถเดินตาม เพราะทำงานได้รวดเร็วและราคาไม่สูงมากนัก ทั้งนี้เพราะสามารถผลิตได้ภายในประเทศ  นอกจากนั้นเครื่องยนต์ต้นกำลังยังสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ เช่นนำไปสูบน้ำ ใช้กับเครื่องนวดข้าว เครื่องสีข้าวและใช้กับรถอีแต๋น เป็นต้น จากสถิติการเกษตรแสดงให้เห็นว่าการใช้รถไถเดินตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้รถไถเดินตามในปี พ.ศ. ๒๕๓๒มีจำนวน ๖๖๐,๖๘๕ คัน เพิ่มเป็น ๙๘๔,๕๓๐ คันในปี พ.ศ. ๒๕๓๕


การพัฒนารถไถเดินตาม

          ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุล หัวหน้ากองท่านแรกของกองเกษตรวิศวกรรม ได้ดำเนินการวิจัยหลายโครงการ งานวิจัยที่สำคัญๆ คือ งานวิจัยประดิษฐ์เครื่องมือเตรียมดิน และชลประทาน ซึ่งก็คือ การพัฒนาวิจัยรถแทรกเตอร์หลายแบบ ตั้งแต่แบบมาตรฐาน๔ ล้อ แบบ ๓ ล้อ แบบ ๒ ล้อ ทั้งแบบที่มีที่นั่งขับและแบบไม่มีที่นั่งขับหรือเรียกว่ารถไถเดินตาม
          ผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือการพัฒนาต้นแบบรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งใช้เครื่องยนต์ตั้งแต่ขนาด ๘.๕ แรงม้า ถึง ๒๕แรงม้า ได้เป็นผลสำเร็จ จนมีคำเรียกผลงานนี้เฉพาะว่า "ควายเหล็ก"
          การวิจัยพัฒนารถไถเดินตาม ๒ ล้อ นั้นเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำขนาด ๖ แรงม้าซึ่งการทดสอบในระยะแรกพบว่า มีจุดอ่อนในเรื่องการทรงตัวและการบังคับควบคุม จึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้แบบที่สามารถใช้งานได้ดี และโรงงานเอกชนได้พัฒนาจนใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ประเภทของรถไถเดินตาม

การแบ่งรถไถเดินตาม อาจแบ่งลักษณะการใช้งานได้ ๓ แบบ
         ๑. รถไถเดินตามแบบใช้ลาก ไถ และอุปกรณ์อื่นๆ แต่เพียงอย่างเดียว เป็นรถไถที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย มีทั้งชนิดผลักเลี้ยวและชนิดบีบเลี้ยว
         ๒. รถไถเดินตามแบบติดจอบหมุนอย่างเดียวใช้ในการเตรียมดินสำหรับไร่นาสวนผสม การใช้จอบหมุนจะเป็นการรวมขั้นตอนของการไถดะและไถพรวนไปในตัว เป็นรถไถที่นำเข้าจากต่างประเทศ
         ๓. รถไถเดินตามแบบผสม เป็นรถไถเดินตามที่ใช้ทั้งแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒

       
รถไถเดินตามที่ใช้กันแพร่หลายนั้นผลิตโดยคนไทย รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งและชิ้นส่วนต่างๆด้วย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทดังนี้
         ๑. ประเภทผลักเลี้ยว แบบประเภทผลักเลี้ยวผลิตในประเทศทั้งหมด รถประเภทนี้ไม่มีระบบเลี้ยว ถ้าจะเลี้ยวไปทิศทางใดก็จะใช้แรงผลักไปทิศทางนั้นประเภทนี้เหมาะสำหรับการไถนาแปลงใหญ่เพราะไม่ต้องเลี้ยวบ่อยๆ การใช้งานจะต้องออกแรงมากกว่าประเภทบีบเลี้ยว รถไถเดินตามประเภทนี้แบ่งออกเป็นแบบ ๓ เพลา และแบบ๔ เพลา เพลานี้จะอยู่ในห้องเฟือง โดยเหตุที่ขนาดของห้องเฟืองมีขนาดใกล้เคียงกัน รถไถแบบ๔ เพลา จึงมีระยะกระชาก ทำให้โซ่ขาดบ่อย มีส่วนดีก็คืออัตราการทดรอบระหว่างแต่ละคู่ต่ำกว่าแบบ ๓ เพลา ทำให้ประสิทธิภาพการส่งถ่าย กำลังดีกว่า
         ๒. ประเภทบีบเลี้ยว รถไถประเภทนี้ถ้าต้องการเลี้ยวข้างไหนก็บีบที่ก้านมือจับด้านนั้น ระบบนี้จึงมีความคล่องตัวสูง เบาแรง และปัจจุบันเป็นที่นิยมของเกษตรกร
         ๓. ประเภทบีบเลี้ยว มีเกียร์ รถไถประเภทนี้ได้พัฒนาจากรถไถประเภทที่สอง โดยเพิ่มเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เกษตรกรนิยมใช้กันมาก  เพราะนอกจากใช้อุปกรณ์สำหรับไถนาแล้วยังนำไปลากรถพ่วงหรือรถสาลี่ เพื่อบรรทุกผลิตผลการเกษตร รถประเภทนี้นอกจากผลิตภายในประเทศแล้ว ยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศ แบบที่ผลิตจากต่างประเทศส่วนมากจะมีแกนเพลาส่งถ่ายกำลังมาทางด้านหลัง เพื่อขับจอบหมุนหรือ
อุปกรณ์ทางการเกษตรอื่นๆ  ทำให้สามารถใช้งานกว้างขวางมากขึ้น เช่น ใช้ในไร่นาสวนผสม แต่มีราคาสูงกว่าประเภทบีบเลี้ยว ๓-๔ เท่า
        ส่วนประกอบอื่นของรถไถเดินตามทั้ง ๓แบบ คือ โครงยึดเครื่องยนต์ โครงแขนบังคับการขับเคลื่อน และล้อขับเคลื่อน โครงยึดเครื่องยนต์เป็นส่วนที่จะวางตำแหน่งเครื่องยนต์ซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลและช่วยในการทรงตัวของรถ โครงยึดเครื่องยนต์นี้จะมีความยาวอยู่ระหว่าง ๗๐-๑๐๐ ซม. เครื่องยนต์ต้นกำลังนี้จะใส่เครื่องยนต์เบนซินขนาด ๕-๘ แรงม้า แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด๘-๑๐ แรงม้า ถึงแม้เครื่องยนต์เบนซินจะมีราคาต่ำเมื่อเปรียบกับแรงม้าเท่าๆ กัน เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนักค่าน้ำมันเชื้อเพลิงถูกกว่า นอกจากนั้นยังให้กำลังม้าสูงที่รอบต่ำ ทำให้อัตราทดของเกียร์และขนาดของห้องเกียร์ลดลง  เครื่องยนต์นี้จะวางอยู่บนโครงแขนยึดเครื่อง และสามารถเลื่อนได้เพื่อความสะดวกในการปรับความตึงของสายพานที่ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังห้องเฟือง  โครงแขนบังคับเลี้ยว จะอยู่ติดกับห้องเกียร์ แขนบังคับจะมีความยาวประมาณ ๑๓๐-๒๐๐ ซม. ส่วนรถใช้บีบเลี้ยวความยาวของแขนจะสั้นกว่า เพราะไม่ต้องใช้ความยาวของแขนเหนี่ยวโหนขณะเลี้ยวส่วนปลายแขนจะมีก้านบีบเลี้ยวอยู่ที่มือจับ  หากเป็นรถมีเกียร์จะมีเกียร์ขึ้นมา ปัจจุบันมีเกียร์เดินหน้าถึง ๒ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์นอกจากนั้นจะมีลูกเตะสายพาน และคันเร่งน้ำมัน
เป็นต้น ล้อขับเคลื่อน ล้อของรถไถเดินตามเป็นล้อทำด้วยเหล็กมีแผ่นครีบติดอยู่ใต้ล้อมีชื่อว่าตีนเป็ด แผ่นครีบนี้ทำหน้าที่กุยดินไม่ให้ลื่นขณะทำงาน  นอกจากนั้นยังช่วยพยุงไม่ให้รถจมในขณะที่ใช้งานในดินเหลว ล้อเหล็กนี้เหมาะสำหรับทำนาทำสวน เวลาเคลื่อนย้ายในการวิ่งบนถนนนั้น ควรใช้ล้อยางหรือใช้เหล็กวงกลมรัดแผ่นครีบของวงล้อ

อุปกรณ์และเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับรถไถเดินตาม
         อุปกรณ์และเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับรถไถเดินตาม ส่วนใหญ่จะมี
           ๑. ไถหัวหมูผาลเดียว ใช้สำหรับไถนา
           ๒. ไถจานแบบ ๒ ผาล ใช้สำหรับไถไร่และไถนา
           ๓. คราด
           ๔. ขลุกหรือลูกทุบตีเทือก
           ๕. รถพ่วงหรือสาลี่บรรทุก
         นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์อื่นๆ อีกที่สามารถใช้ร่วมกับรถไถเดินตามได้ เช่น เครื่องปรับระดับดินท่อพญานาคหรือระหัดเทพฤทธิ์ เครื่องหยอดเมล็ดพืช เป็นต้น
 
 
 
ขอบคุณที่มา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22
 

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles