Latest News

บทความ


การปลูกพืช              การปลูกพืชเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเพาะปลูกซึ่งกระทำต่อจากการเตรียมดิน เกษตรกรจะต้องเร่งทำงานให้ทันกับช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมวิธีการปลูกของเกษตรกรแบบเดิมใช้แรงงานคนทั้งหมด ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและทำงานได้ช้า ในบางพื้นที่จะใช้แรงงานสัตว์หรือรถไถทำการเปิดร่อง แล้วใช้คนหยอดเมล็ดพืชตามปัจจุบันนี้การใช้เครื่องปลูกพืชมีการใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากเครื่องปลูกพืชจะช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกเร็วขึ้นทันฤดูกาล  ประหยัดค่าใช้จ่ายการปลูกพืชเป็นแถวจะช่วยในการดูแลรักษาหรือใช้เครื่องมืออื่นเช่น เครื่องมือกำจัดวัชพืช ทำงานได้สะดวก ประหยัดเวลา  และประหยัดเมล็ดพันธุ์

เครื่องปลูกพืช

           เครื่องปลูกพืชที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
           ๑. เปิดหน้าดินให้มีความลึกเหมาะสมกับชนิดของเมล็ดพืชที่จะปลูก
           ๒. ปล่อยเมล็ดพืชได้ตามจำนวนที่ต้องการ
           ๓. หยอดเมล็ดพืชลงในร่องดินที่เปิดได้อย่างเหมาะสม
           ๔. กลบและอัดรอบๆ เมล็ดพืชได้แน่นพอเหมาะกับชนิดของพืชที่ปลูก
           ๕.ไม่ทำลายเมล็ดพืชให้เสียหายจนไม่สามารถงอกได้
 
ชนิดของเครื่องปลูกพืช
           เครื่องปลูกพืชสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ชนิดใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
           ๑) เครื่องปลูกเป็นระยะ เครื่องปลูกนี้เป็นเครื่องปลูกที่ปลูกพืชเป็นแถวโดยมีระยะระหว่างต้นที่ค่อนข้างแน่นอนการปลูกเป็นแถวจะช่วยให้สามารถใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อกำจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยวได้สะดวกภายหลัง พืชที่ปลูกโดยใช้เครื่องปลูกพืชเป็นระยะได้แก่ ข้าวโพด และถั่วเหลือง เป็นต้น
           ๒) เครื่องหยอดเมล็ด เป็นเครื่องปลูกสำหรับหยอดเมล็ดธัญพืชขนาดเล็กที่ต้องการปลูกเป็นแถว แต่มีจำนวนต้นในแต่ละแถวมาก และไม่จำเป็นต้องมีระยะห่างระหว่างต้นที่แน่นอน ลักษณะการทำงานของเครื่องปลูกชนิดนี้มีลักษณะโรย เช่น เครื่องปลูกแบบนาน้ำตม เครื่องปลูกแบบล้อเอียง เป็นต้น
           ๓) เครื่องหว่าน เครื่องมือสำหรับหว่านเมล็ดพืชให้กระจายพื้นที่เพาะปลูก โดยมีรูปแบบการปลูกที่ไม่แน่นอน
           ๔) เครื่องปลูกเฉพาะงาน เป็นเครื่องปลูกที่ใช้เฉพาะงาน  เช่น เครื่องปลูกกล้า  เครื่องดำนา
เครื่องปลูกอ้อยฯลฯ 
 
ลักษณะการปลูก
           เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตก อุณหภูมิ และสภาพของดิน ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นลักษณะของการปลูกพืชจึงแบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ การปลูกบนพื้นที่ราบ การปลูกบนแปลง และการปลูกในร่อง
           การปลูกพืชบนที่ราบ มักจะทำในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่และมีสิ่งแวดล้อมเหมาะต่อการหยอดและเมล็ดพืชงอกเจริญเติบโตได้ดี สามารถใช้เครื่องมือกำจัดวัชพืชได้สะดวกภายหลัง
           การปลูกบนแปลงหรือการปลูกพืชแบบยกร่องปลูก เป็นการปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ที่มีการชลประทานหรือมีฝนตกชุก เพราะการนำน้ำเข้าสู่ร่องหรือการระบายน้ำออกจะทำได้ง่าย
           การปลูกพืชแบบปลูกในร่อง เป็นวิธีการปลูกที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เพาะปลูกที่ค่อนข้างแห้งแล้ง เช่น การปลูกข้าวโพด ข้าวฟ่าง หรือฝ้ายทั้งนี้เมล็ดพืชจะถูกหยอดฝังลงไปในดินซึ่งมีความชื้น และเมื่อต้นพืชงอกเป็นต้นอ่อน แนวสันร่องจะช่วยป้องกันลมให้กับต้นพืช
 
 
ขอบคุณที่มา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22
 

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles