บทความ


การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดย ไม่มีผู้แต่ง

          การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๙๕  มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบปฏิบัติการดอสคือ  การเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที  การใช้งานโปรแกรมได้หลายโปรแกรมพร้อมกัน  การมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบใหม่  การตั้งชื่อโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลที่ยาวขึ้น  การมีระบบผู้วิเศษคอยให้คำแนะนำ  การจัดเตรียมถังขยะไว้รองรับแฟ้มข้อมูลที่ลบทิ้ง  และการมีระบบติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่

การเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที
          การเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที  โดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่มต้น  (start  button)  ก็สามารถเข้าถึงโปรแกรมใช้งานต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วจึงเป็นที่ทราบกันว่า  ถ้าจะเริ่มต้นทำงาน  ก็ต้องเริ่มที่ปุ่มนี้เสมอ  นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง ชอร์ตคัต  เพื่อเรียกใช้งานได้ทันทีเช่นกัน
การมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้
          การมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า  Desktop  Interface  กล่าวคือ  สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนจอภาพที่เรียกว่า  "ชอร์ตคัต"  จะแสดงด้วยภาพกราฟิกต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อแทนสิ่งต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ เช่น ดิสก์ไดรฟ์ (Disk Drive)  ฮาร์ดดิสก์  (Hard  Disk)  เครื่องพิมพ์ (Printer)  รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆด้วย  เป็นต้น ชอร์ตคัตจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลโปรแกรมต่างๆ และอุปกรณ์การทำงานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก  นอกจากนี้  ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนภาพกราฟิกของชอร์ตคัตได้ตามความพอใจอีกด้วย
การตั้งชื่อโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูล
          การตั้งชื่อโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลได้ยาวขึ้น  ระบบปฏิบัติการดอสมีข้อจำกัดในการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่าจะยาวได้เพียง  ๘  ตัวอักษร และจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  แต่สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  สามารถตั้งชื่อโปรแกรมได้ยาวมากขึ้นถึง  ๒๕๖  ตัวอักษรนอกจากนี้  ชื่อแฟ้มข้อมูลยังสามารถใช้ภาษาไทย เว้นวรรค  หรือสัญลักษณ์พิเศษได้อีกด้วย  จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน  เพราะไม่ต้องคอยตัดย่อชื่อไฟล์ให้เหลือเพียง  ๘  ตัวอักษร
 
การมีระบบผู้วิเศษคอยให้คำแนะนำ
          การมีระบบผู้วิเศษคอยให้คำแนะนำ  และชี้ทางในการตัดสินใจเลือกทำงานบางขั้นตอน  เช่น ในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ จะมีผู้วิเศษคอยบอกอยู่ตลอดเวลาว่า  กำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนใดและในขั้นตอนนั้นๆ ผู้ใช้ต้องการจะเลือกทำงานอย่างไรดังนั้น  เพียงแต่คอยตอบคำถามจากผู้วิเศษ  ก็ช่วยให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น  ผู้วิเศษจะวนเวียนอยู่ในระบบตลอดเวลาจนกว่าจะทำงานเสร็จ

การจัดเตรียมถังขยะไว้รองรับแฟ้มข้อมูล
          การจัดเตรียมถังขยะไว้รองรับแฟ้มข้อมูลที่ลบทิ้งได้ทุกชนิด  เพื่อรองรับแฟ้มข้อมูลที่ถูกลบแฟ้มข้อมูลที่ถูกลบจะยังไม่สูญหายไปไหน  แต่จะถูกเก็บไปไว้ในถังขยะ  (Recycle  Bin)  แทน  ซึ่งช่วยให้กู้แฟ้มข้อมูลเหล่านั้นกลับคืนมาได้  แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเทถังขยะนั้นทิ้ง  ก็จะถือเป็นการลบข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์อย่างถาวร  และไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกการมีระบบติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ

          การมีระบบติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ หรือที่เรียกกันว่า  ระบบ plug-and-play  ซึ่งเป็นระบบที่จะทำการจัดการ  ค้นหา  และตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อย่างอัตโนมัติเมื่อมีการต่อพ่วง  หรือติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น  ซีดีรอม  การ์ดเสียง  เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะตรวจสอบและช่วยติดตั้งให้ได้อย่างรวดเร็ว  โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากำหนดให้คอมพิวเตอร์รู้จักฮาร์ดแวร์ชนิดนั้น

          ปัจจุบัน  การทำงานในสำนักงานจึงต้องมีซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานพื้นฐานหลายประเภทผผู้ใช้งานจึงควรจะเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน  และคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางสำนักงานมีอยู่  โดยทั่วไป
การใช้งานระบบปฏิบัติการดอสในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้ว  เพราะการใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก  และใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าแต่การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก  จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามไปด้วย  ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันคือ  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  ขึ้นไปเพราะใช้งานได้ง่าย  สะดวก  และรองรับความสามารถทางด้านมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี

          เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  ขึ้นไปควรมีหน่วยความจำอย่างน้อย  ๑๖  เมกะไบต์หน่วยประมวลผลกลางประเภทเพนเทียม  ขนาดความจุของอุปกรณ์เก็บข้อมูลประมาณ  ๕-๑๐จิกะไบต์  ขึ้นไป

          ปัจจุบันระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  ได้ถูกพัฒนามาเป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๘ และระบบปฏิบัติการวิโดวส์  ๒๐๐๐  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย  เพิ่มความเร็วในการทำงาน  รวมทั้งสนับสนุนฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาภายหลัง  เช่น  Advance Configuration and Power Interface  (ACPI), DVD,  Universal  Serial  Bud (USB)  เป็นต้น  เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นใหม่ๆ จึงใช้คู่กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๘ หรือระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๒๐๐๐   มากขึ้น  และได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ นี้

ขอบคุณที่มา  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles