Latest News

บทความ


ชนิดของพลาสติก
          ชนิดของพลาสติก โดย นายไพศาล นาคพิพัฒน์

          พลาสติกแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน  เช่น  การติดไฟ  ลักษณะของเปลวไฟ  ลักษณะและกลิ่นของควัน  ความหนาแน่น  ลักษณะผิวของพลาสติก  อุณหภูมิหลอมเหลว  โดยอาศัยสมบัติเหล่านี้  ก็อาจวิเคราะห์  และจำแนกประเภทของพลาสติกได้ด้วยวิธีการทดสอบที่แบ่งเป็น  ๒  ลักษณะใหญ่ ๆ  คือ 

          ๑. การทดสอบโดยการสังเกต การทดสอบด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญ  และประสบการณ์ของผู้ทดสอบเป็นสำคัญ  ได้แก่
              
- การสังเกตโดยทั่วไป โดยการสังเกตสมบัติทั่วไปของพลาสติกแต่ละชนิด  เช่น  สีสัน  ความขุ่น-ใสของเนื้อพลาสติก  ลักษณะผิว  ความแข็ง
              
- การติดไฟ พลาสติกบางชนิดลุกไหม้และติดไฟได้ดี  พลาสติกบางชนิดไม่ติดไฟแต่กลับทำให้ไฟดับ  พลาสติกแต่ละชนิดให้สี และลักษณะของเปลวไฟไม่เหมือนกัน
              
- ลักษณะของควัน ในขณะที่พลาสติกไหม้ไฟจะเกิดควันปริมาณและสีของควันจะมีความแตกต่างกันตามองค์ประกอบของพลาสติกนั้นๆ
              
- กลิ่น พลาสติกขณะได้รับความร้อนหรือไหม้ไฟจะให้กลิ่นเฉพาะตัว เช่น พอลิสไตรีน จะมีกลิ่นเหม็นเขียว ยูเรียฟอร์มาลดีไฮต์  จะมีกลิ่นคาวคล้ายน้ำปลาไหม้ไฟ

           ๒. การทดสอบโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ การทดสอบโดยอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นวิธีที่ต้องลงทุนสูง  แต่ผลที่ได้รับแน่นอนกว่าได้แก่  การทดสอบเพื่อการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ  คือ
               
- ความถ่วงจำเพาะ
                - การซึมผ่านของก๊าซและความชื้น
                - การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด
                - การวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุล
                - การวิเคราะห์รูปผลึกด้วยรังสีเอกซ์
                - การวิเคราะห์พื้นผิวด้วยกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป
                - การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีโครมาโทกราฟี

          อันตรายที่เกิดจากพลาสติก 
          พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความคงทน  และเสื่อมสลายยาก  พลาสติกบางชนิดเมื่อถูกทิ้งในดิน  สามารถคงสภาพโดยไม่ผุพังได้นานหลายสิบปี  การนำพลาสติกใช้แล้วไปเผาไฟดูเหมือนเป็นวิธีการที่ง่าย แต่จะเกิดผลเสียตามมามากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  สารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพลาสติกเหล่านั้น  อาจเกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  เช่น  ก๊าซอันตรายหลายชนิดสารไดออกซิน  สารอะโคลลีน  สารอันตรายเหล่านี้  บางชนิดทำลายระบบประสาท  บางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง บางชนิดมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  บางชนิดเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์  บางชนิดทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ  ทำให้อุณหภูมิที่ผิวโลกร้อนขึ้น  นอกจากนี้ยังทำให้ความสมดุลของบรรยากาศของโลกเปลี่ยนไปด้วย  ดังนั้นการใช้พลาสติกจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้อย่างถูกวิธี  การให้เด็กเล่นของเล่นที่ผลิตจากพลาสติกและมีขนาดเล็ก  เด็กอาจกลืนกินเข้าไปและไปติดขวางในช่องทางระบบหายใจ  ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้วัสดุเติมแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก  บางชนิดอาจมีอันตราย  ไม่เหมาะสำหรับนำมาผลิตของเล่นหรือภาชนะสำหรับใส่อาหาร  เช่น สีที่ใช้ผสมในพลาสติก


ขอบคุณที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles