บทความ


บิกแบงบิ๊กแบง

ตามทฤษฎีบิกแบง จักรวาลมีจุดกำเนิดมาจากสภาพที่มีความหนาแน่นสูงและร้อน และจักรวาลมีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา
ตามทฤษฎีบิกแบง จักรวาลมีจุดกำเนิดมาจากสภาพที่มีความหนาแน่นสูงและร้อน และจักรวาลมีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา

ในวิชาจักรวาลวิทยา บิกแบง (Big Bang - การระเบิดครั้งใหญ่) เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงการก่อกำเนิด วิวัฒนาการ และรูปร่างของเอกภพ แนวคิดรวบยอด คือ การนำความรู้จากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป กับผลจากการสังเกตการณ์ที่พบว่าดาราจักรทั้งหลายต่างกำลังเคลื่อนที่ออกจากกัน มาคาดหมายสภาพของเอกภพทั้งในอดีตและอนาคต สิ่งที่พบ คือ ในอดีตเอกภพมีอุณหภูมิและความหนาแน่นสูงกว่าปัจจุบัน. เรานำคำว่า "บิกแบง" มาใช้ทั้งในความหมายแคบ ๆ ที่หมายถึงการระเบิดใหญ่ อันเป็นเวลาที่เอกภพเริ่มขยายตัว และในความหมายทั่วไปที่หมายถึงแบบจำลองการกำเนิด และวิวัฒนาการของเอกภพที่กำลังได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง

บิกแบง คือแบบจำลองของเอกภพในวิชาจักรวาลวิทยาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการสังเกตการณ์ที่แตกต่างกัน