บทความ


ตะลึง!สาวไทยติดบุหรี่เพิ่มอื้อ          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รศ.ธราดล เก่งการพานิช อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงในประเทศไทย โดยการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในนักเรียนหญิงในระดับมัธยม ต้น-ปลาย และอุดมศึกษา จำนวน 3,093 คน แบ่งเป็น กทม.-ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ พบว่า มีวัยรุ่นหัดสูบบุหรี่ครั้งแรกมีอายุต่ำกว่า 12 ปี ร้อยละ 10.2 สูบอายุระหว่าง 12-13 ปี ร้อยละ 21.2 ในจำนวนนี้ต้องสูบทุกวันหรือเกือบทุกวัน ร้อยละ 42.1 เกือบทุกวัน โดยสูบมากกว่า 5 มวนต่อวัน ร้อยละ 33.4 ขณะที่ผู้ชายสูบในช่วงอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ถึงร้อยละ 10 และจำนวนการสูบใกล้เคียงกันคือ ผู้ชายสูบมากกว่า 5 มวนต่อวัน อยู่ที่ร้อยละ 40

          “ที่น่าตกใจคือ มีวัยรุ่นจำนวนมากที่ยอมรับว่าเคยสูบบุหรี่ต่อหน้าพ่อ แม่ หรือพ่อ แม่สูบบุหรี่ด้วย มากถึงร้อยละ 18.8 และสูบพร้อมกับเพื่อน ร้อยละ 89.3 วัยรุ่นส่วนใหญ่จะซื้อบุหรี่มาสูบเอง ร้อยละ 53.8 โดยซื้อบุหรี่จากร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ มากที่สุด คือ ร้อยละ 68.1 ขณะที่วัยรุ่นหญิงร้อยละ 70.5 เห็นว่าบุหรี่ที่สูบได้มาง่ายมาก” รศ.ธราดล กล่าว

          รศ.ธราดล กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 6.4 เคยสูบในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และร้อยละ 5.8 เคยสูบในช่วง 7 วันที่ผ่านมา นักเรียนหญิงในระดับอุดมศึกษา และในเขตเมือง จะสูบมากกว่าชนบท ส่วนสถานที่ที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่เป็นที่บ้าน หรือบ้านเพื่อน มากถึง ร้อยละ 49.2 สูบในโรงเรียน หรือสถาบัน ร้อยละ 13.7 ส่วนเหตุผลที่สูบเพื่อลดความเครียด และผ่อนคลาย ร้อยละ 48.2 ตามเพื่อน ร้อยละ 32 ขณะที่ในกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 39.6 มีแผนจะเลิกบุหรี่ในอนาคต ปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นหญิงหันมาสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นคือ มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ 1-5 คน มีทัศนคติเชิงบวกต่อการสูบบุหรี่โดยเชื่อว่าการสูบบุหรี่เป็นสัญลักษณ์ของคนสมัยใหม่ และสูบบุหรี่เพื่อสังคมเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน

          ผศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผอ.สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. กล่าว ว่า ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จะจัดงานประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 7 สนับสนุนโดย สสส. ในหัวข้อเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่” โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งจะมีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานทางวิชาการ งานวิจัยใหม่ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและทางออกร่วมกัน ในวันที่ 4-5 ส.ค. ที่ รร.มิราเคิลฯที่มาของข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์ (4/8/2551)


เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles