บทความ


จิตวิทยาแนวพุทธ ทางจิตวิทยาจัดอยู่ในกลุ่มความคิดทางลบ เช่น คิดแต่สิ่งที่ สูญเสีย คิดอยู่แต่กับอดีต มองโลกในแง่ร้าย กลัวการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 


ความรู้สึกที่ทำให้ทุกข์ใจมีลักษณะร่วม คือ เป็นความเครียดของจิตใจ เมื่อคนเราเผชิญความกดดันต่าง ๆ รอบตัว ทั้งเรื่องที่รับรู้ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เมื่อประกอบกับความคิดทางลบที่ได้กล่าวมาแล้ว ความรู้สึกเครียดจะสะสมกลายเป็นความวิตกกังวล หรือนานไปก็กลายเป็นความท้อแท้สิ้นหวัง และซึมเศร้าในที่สุด 

สาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีความอ่อนไหวภายในตนเอง จนเกิดความคิดทางลบและความรู้สึกเครียด เกิดจาก 

- พันธุกรรม 
- ปมในจิตใจที่สะสม
มาจากวัยเด็กเมื่อคนเรามีทุกข์ ไม่ว่าจะเกิดจากความคิดหรือความรู้สึกก็ตาม จะพยายามที่จะขจัดความทุกข์เหล่านั้น แนวคิดทางจิตวิทยาได้เสนอกระบวนการพัฒนาตนเอง เพื่อจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดย 

1. การจัดการกับอารมณ์ โดยใช้เทคนิคต่างๆ ในการคลายเครียด เช่น

- การหายใจ 
- การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
- การจินตนาการเพื่อให้ความรู้สึกนั้นมันออกจากตัวเรา และเกิดอารมณ์ทางบวก ในลักษณะของความสงบและผ่อนคลายเข้ามาแทนที่ 

2. การจัดการกับความคิด โดยปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้เป็นคิดทางบวก (Positive Thinking) 

ตัวอย่าง เช่น เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ผู้ที่สูญเสียฐานะและกิจการเกิดความทุกข์ใจ เพราะมองแต่ด้านที่ตนสูญเสียไป ก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่ว่างานยังมีอะไรเหลืออยู่บ้าง เช่น มีเวลาให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น หรือเหตุการณ์นั้นทำให้ได้เรียนรู้บทเรียนเพื่อจะปรับปรุงสิ่งบกพร่องต่อไป 

การพัฒนาตนเองแนวจิตวิทยาทั้ง 2 วิธีนั้น สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นให้มีความคิดความรู้สึกที่เบาบางได้ แต่ไม่ใช่วิธีดับทุกข์ เพราะยังไม่ได้เน้นให้หยั่งรู้ถึงความเป็นจริงว่า "สิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับไป" จนสามารถปล่อยวางทั้งในเรื่องนั้นและเรื่องอื่น ๆ ได้ ดังนั้นการพัฒนาตนเองแนวจิตวิทยาดังกล่าว ยังไม่สามารถทำให้เกิดการพ้นทุกข์ หรือพบกับความสุขที่ยั่งยืน บางคนอาจสงสัยว่า อะไรคือวิธีการที่ทำให้พ้นทุกข์ อะไรคือความสุขที่ยั่งยืน 

ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อนว่า คำว่า "ทุกข์" ในทางพุทธศาสนาหมายถึงอะไร


ความหมายของคำว่า “สุข และ “ทุกข์” ในทางจิตวิทยาแนวพุทธ

ความสุขทางโลกในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นความทุกข์เนื่องจากความไม่ยั่งยืน ซึ่งเรียกว่า "กามสุข" หมายถึง ความสุขที่เกิดจากความใคร่ ความอยาก และความปรารถนาทั้งหลาย อันเนื่องจาก "วัตถุกาม" คือ ความสุขจากภายนอก อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสที่น่าใคร่ น่าพอใจ เช่น สุขจากการได้ใช้ทรัพย์สมบัติไปกิน ดื่ม เที่ยว สุขจากการเสพเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น ส่วน "กิเลสกาม" คือ ความสุขจากการได้ตามความต้องการภายใน เช่น ความพอใจว่าตนมีฐานะชื่อเสียง เป็นต้น 

"กามสุข" ไม่ว่าจาก "วัตถุกาม" หรือ "กิเลสกาม" ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งสิ้น เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะยั่งยืน หรืออยู่กับเราตลอดไป ดังจะเห็นได้จากโลกธรรม 8 ที่กล่าวไว้ว่า 

มีลาภ ก็ต้อง เสื่อมลาภ 
มียศ ก็ต้อง เสื่อมยศ 
มีสรรเสริญ ก็ต้อง มีนินทา 
มีสุข ก็ต้อง มีทุกข์ดังนั้น สุขจาก "กามสุข" จึงเป็น "ความทุกข์" ทั้งสิ้น เพราะเป็นสุขที่ไม่ยั่งยืน ไม่มีใครสามารถมีได้ เก็บได้ไว้กับตัวตลอดชีวิต หรืออีกนัยหนึ่ง 


- ความสุข ก็คือ 
ภาวะที่มีทุกข์น้อย 
- ความทุกข์ ก็คือ 
ภาวะที่มีความสุขน้อยความทุกข์ในพุทธศาสนามุ่งเน้นเรื่องความทุกข์ทางใจ เพราะความทุกข์ทางกายเป็นเรื่องธรรมชาติ แม้พระพุทธองค์ก็ป่วยกาย และเมื่อเจ็บป่วยรุนแรงก็ต้องมีแพทย์ (เช่น หมอชีวกโกมารภัจจ์) คอยถวายการรักษา แต่ทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งขณะที่มีทุกข์ทางกายหรือไม่มีก็ตาม 

ทุกข์ทางใจนี้ พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทว่า เมื่อมีกระบวนการทางจิตที่เป็นสาเหตุ ทุกข์ทางใจที่จะเกิดขึ้นก็คือ 


- โสกะ (ความเศร้าโศกใจ ความแห้งใจ) 
- ปริเทวะ (ความคร่ำครวญ ความร่ำไรรำพัน) 
- ทุกข์ (ทุกข์กายที่มีสาเหตุจากทุกข์ใจ 
เช่น ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ฯลฯ) 
- โทมนัส (ความเสียใจ) 
- อุปายาส (ความคับแค้นใจ ความอึดอัดใจ)ซึ่งอาจสรุปให้เข้ากับอาการของความทุกข์ใจในทางจิตวิทยา เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ความทุกข์ภายในจิตใจ เช่น กลุ้มใจ เครียด ขุ่นมัว ท้อแท้ ซึมเศร้า น้อยใจ พยาบาท เป็นต้น 

2. ความทุกข์ที่แสดงออกภายนอก เช่น ร้องไห้ คร่ำครวญ พูดดุด่า เป็นต้น 

3. ทุกข์กายเนื่องจากทุกข์ใจ เช่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ท้องอืด เป็นต้น

สำหรับสาเหตุของความทุกข์นั้น มีรายละเอียดอยู่ในบทที่ 4 เรื่อง ญาณสุข การเจริญสติปัญญาทางธรรมเมื่อเผชิญทุกข์ แต่ในที่นี้ขอสรุปได้สั้นๆ ว่า ทางพุทธศาสนาเน้น สังขาร (ความคิดที่ถูกปรุงแต่งด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเกิดจาก อวิชชา คือ ความไม่รู้แจ้งในอริยสัจ 4 ทำให้เกิดตัณหา คือความทะยานอยากที่ผลักดันให้คนเราคิด รู้สึกทุกข์ และปฏิบัติที่เป็นปัญหากับตนเองและหรือผู้อื่น ดังนั้น การแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ คือ ความทะยานอยาก หรือความคิดปรุงแต่งด้วยกิเลส จึงเป็นการสร้างความสุขที่ยั่งยืน

อะไรคือความสุขที่ยั่งยืน 
พุทธศาสนา ได้แบ่งความสุขไว้ 3 ระดับ คือ 
- ระดับที่ 1 กามสุข 
ซึ่งถือว่าเป็นทุกข์นั้นเอง
- ระดับที่ 2 ฌานสุข
คือสุขสม
- ระดับที่ 3 ญาณสุข 
คือสุขจากการปล่อยวางความสุขในระดับที่ 1 หรือกามสุข เป็นความสุขทางโลก ซึ่งทางพุทธศาสนาจัดว่าเป็นความทุกข์ แต่เป็นทุกข์น้อย หรือสุขที่ไม่ยั่งยืน พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้ 

การที่จะดับทุกข์ จึงประกอบด้วยการดับทุกข์ชั่วคราว โดยการสร้างความสงบทางจิตใจด้วยการทำสมาธิ ความสุขที่ปราศจากกิเลสชั่วคราวนี้หรือ

ความสุขในระดับที่ 2 เรียกว่า ฌานสุขหรือสุขสงบ ซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขทั่วไปทางโลก แต่เป็นความสุขชั่วคราวระหว่างอยู่ในสมาธิ และมีผลต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังออกจากสมาธิ 

แต่ถ้าหากคนเรายังมีความคิดที่ถูกปรุงแต่งด้วยความโลภ โกรธ หลง มีความทะยานอยากในจิตใจแล้ว ความทุกข์ใจย่อมเกิดขึ้นอีก ดังนั้น 

ความสุขในระดับที่ 3 คือ จึงเป็นการรู้เท่าทันความทะยานอยากและความคิดปรุงแต่งด้วยกิเลสของตัวเรา ทำให้สามารถควบคุมความคิดปรุงแต่ง และปล่อยวางไว้ในที่สุด นั่นก็คือ ญาณสุข หรือสุขจากการปล่อยวาง ซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าและยั่งยืนกว่าความสุขทางโลก และเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน หากบุคคลนั้นสามารถเจริญสติที่จะรู้ตัว และรู้เท่าทันตัณหาและสังขารของตนได้ 

โดยสรุป ความสุขที่ยั่งยืนก็คือ สุขในระดับที่ 2-3 นั่นเอง ดังนั้นการพัฒนาตนเองทางจิตวิทยา และการการพัฒนาตนเองทางจิตวิทยาแนวพุทธ จะแสดงได้ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจิตวิทยาและจิตวิทยาแนวพุทธ

 
จิตวิทยา
จิตวิทยาแนวพุทธ
ทุกข์
ทุกข์ทางใจจากสาเหตุต่าง ๆ
ทุกข์ทางใจ เช่นเดียวกับจิตวิทยา แต่จัดความสุขทางโลกว่าเป็นความทุกข์ด้วย
สาเหตุ
ทั้งเหตุภายนอกและภายใน แต่สรุปรวมที่ความคิดทางลบและความรู้สึกเครียดในจิตใจ
ความคิดที่ปรุงแต่งด้วยความโลภ โกรธหลง จนกลายเป็นความทะยานอยาก
การแก้ไข
แก้เฉพาะทุกข์ทางใจ โดยเน้นการผ่อนคลายความรู้สึก การคิดทางบวกและอื่น ๆ
ให้หลุดจากทั้งทุกข์และสุขทางโลกโดยเน้นสมาธิให้เกิดความสงบสุขและการเจริญสติให้เกิดการปล่อยวาง

 


 

 

เว็บไซต์สำเร็จรูป

แสดงความคิดเห็น

Related Articles